Utdanning

En viktig del av det å ta karrierevalg er å orientere seg om hva som finnes av muligheter. Det å ta en utdannelse gir et sterkt fundament å stå på i møte med arbeidslivet. Alternativene er veldig mange, men selv om det virker overveldende kan du få en oversikt. Ved å lære å bruke nettet aktivt i søk etter utdannelse vil du lettere kunne strukturere og prioritere noen retninger framfor andre.

Fra denne siden finner informasjon om videregående opplæring for voksne og høyere utdanning. Start gjerne utforskningen på utdanningsportalen utdanning.no og studentum.no.

Har du behov for en samtale om studievalg, ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Dersom du har detaljerte spørsmål om spesifikke studier anbefaler vi at du tar direkte kontakt med det aktuelle lærestedet og en studieveileder.

Norge har i dag 7 universiteter, 27 høyskoler og 6 vitenskapelige høyskoler under statlig eierskap. I tillegg er det en rekke private høgskoler. På nettsiden utdanning.no finner du gode oversikter og informasjon om høyere utdanning.

Opptakskrav og søknadsfrister

De fleste studier ved universitet og høyskoler krever kun generell studiekompetanse (kravkode GENS). Kravene til generell studiekompetanse finner du på Samordna Opptaks nettsider. For en del studier kreves det fordypning i realfag fra videregående skole. Opptakskrav for de forskjellige studiene finner du på nettsidene til de ulike studieprogrammene.

Samordna Opptak (SO) koordinerer opptaket til 47 universiteter og høgskoler i Norge (totalt 1262 læresteder). En del av de private lærestedene koordinerer alt opptaket selv. På nettsidene til SO kan du blant annet finne informasjon om søking og opptakstall, studiekompetanse, poengberegning, utenlandsk utdanning og søkertall.

Høyere utdanning i utlandet

Det finnes mye informasjon på nettet om studier i utlandet. Du kan enten ta hele utdanningen din i utlandet eller ta delstudier i utlandet. For å være sikker på at delstudier i utlandet kan godkjennes og innpasses inn i ønsket studieløp i Norge, bør du være i kontakt med det lærestedet du studerer ved/ønsker å studere ved i Norge. For informasjon om søknadsfrister og opptak, ta kontakt med det aktuelle lærestedet.

For mer informasjon om studier i utlandet, se blant annet:

ANSA; Association of Norwegian students abroad

Studereiutlandet.no – alt om utenlandsstudier

Godkjenning av utdanning fra utlandet

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) godkjenner utenlandsk høyere utdanning. Denne godkjenningen er en generell godkjenning som viser hvordan den utenlandske utdanningen kan sammenliknes med norsk høyere utdanning.

Østfold Fylkeskommune har ansvar for opplæring og eksamen på videregående nivå. Ønsker du å søke om opplæring/kurs gjennom Østfold fylkeskommune melder du deg inn på vigo.no. Det er ingen søknadsfrist.

Vet du hva du vil utdanne deg til, men har spørsmål om hvordan undervisningen blir organisert og når/hvor det blir satt igang kurs, kan du kontakte voksenopplæringen i Østfold Fylkeskommune.

Vet du ikke hva du skal velge, kan du kontakte oss på karrieresenteret.

Voksenrett

Du kan ha rett til gratis videregående opplæring dersom du fyller følgende kriterier:

 • fyller 25 år eller mer i inneværende år
 • har fullført grunnskole eller tilsvarende
 • ikke har fullført videregående opplæring
 • er norsk statsborger eller har lovlig oppholdstillatelse

Retten innebærer at du har krav på et tilbud som kan føre frem til studiekompetanse eller yrkeskompetanse, dersom du søker om det på vigo.no. Opplæringen er gratis, og du får tilgang til nødvendige læremidler.

Det er Østfold fylkeskommune som vurdere om du har voksenrett og som skal tilby deg relevant videregående opplæring. Tilbudet utformes etter en realkompetansevurdering og foregår på en videregående skole eller i regi av studieforbund.

Voksenretten er hjemlet i Opplæringsloven.

Hvilke muligheter har jeg uten voksenrett?

Voksne uten voksenrett har ikke krav på opplæring gjennom Østfold fylkeskommune. Det betyr likevel ikke at det er umulig å delta i en voksenopplæringsklasse.

Østfold fylkeskommune setter hvert år i gang flere voksenopplæringsklasser i de mest etterspurte fagene, som for eksempel fagene til generell studiekompetanse og helsefagarbeider.

Disse klassene er i utgangspunktet for de som har voksenrett, men dersom det er plass får også andre, uten rett, tilbud om å være med. Opplæringen blir da gratis. For å melde din interesse er det derfor viktig at du søker deg inn på vigo.no, selvom du ikke har voksenrett. Det er ingen søknadsfrist.

En annen mulighet er å få opplæring er gjennom private skoler og kursarrangører, men da må du betale kursavgiften og bøkene selv.

Yrkesfaglig utdannningsprogram

Yrkesfaglig utdanningsprogram fører fram til yrkeskompetanse med fag-/svennebrev eller yrkeskompetansebevis.

Det å ha yrkeskompetanse betyr at man er utdannet til å utføre et bestemt yrke.

Voksne kan gjennomføre et yrkesfaglige utdanningsprogram på flere måter. Hvordan undervisning og praksis/læretid kan bli tilrettelagt i ditt tilfelle avhenger av din bakgrunn fra skole og arbeidsliv. For å få vite hvordan du kan oppnå den sluttkompetansen du ønsker, kan du ta kontakt med voksenopplæringen i Østfold fylkeskommune.

Utdanningen for voksne følger to hovedretninger:
1. Undervisning + læretid.

 • Passer best for deg som ikke har arbeids- og/eller skoleerfaring innen faget du ønsker å utdanne deg innenfor fra før. Har du noe erfaring, kan det gi fradrag i undervisnings-/læretid.

2.Praksiskandidatordningen:

 • En ordning som er spesielt tilrettelagt for voksne over 25 år med noe eller mye arbeidserfaring innen faget fra før.
 • Krav for å gå opp til fagprøven er 5 års allsidig og relevant praksis innen det faget du ønsker å ta fag-/svennebrev i. Du kan selv sammenligne din arbeidserfaring med læremålene i faget ved å se på Utdanningsdirektoratet sine sider. I tillegg til praksiskravet må du ha gjennomført en teorieksamen.
 • Du kan ta eksamen ved å delta på voksenopplæring gjennom fylkeskommunen. Påmelding skjer på vigo.no. Det er ingen søknadsfrist.
 • Du kan også ta eksamen som privatist. Da kan du forberede deg ved melde deg på et teoriforberedende kurs gjennom AOF eller lese på egenhånd. Vil du lese på egenhånd, finner du læremålene for ditt fag på Utdanningsdirektoratet sine sider.
 • Frist for å melde seg til eksamen som privatist er 1.februar for eksamen om våren og 15.september for eksamen til jul.
 • Når du fyller kravene til teori og praksis melder du deg opp til en praktisk prøve (fagprøve). Fagopplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune kan svare på spørsmål om arbeidserfaringen din og kravene som stilles.

Studieforberedende utdanningsprogram

Ved å delta på et studieforberedende program oppnår du generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse er opptakskravet til høgskole eller universitet. For noen studier kreves det i tillegg spesiell studiekompetanse.

Informasjon og oversikt over opptakskrav til ulike studier finner du samordna opptak og på det enkelte læresteds hjemmeside.

Voksne kan oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen. Kravet for å komme inn på høgskole eller universitet etter disse reglene er at du:

 • fyller 23 år eller mer det året du søker
 • har 5 års arbeidserfaring, utdanning, militærtjeneste og/eller omsorg for egne barn
 • har bestått eksamen i 6 fag: norsk, historie, matte, naturfag, samfunnsfag og engelsk.

Slik kan du ta eksamen i de 6 fagene:

1. Være elev i en voksenopplæringsklasse (voksenopplæring)

Undervisning blir arrangert ved videregående skoler i fylket både på dag- og kveldstid over 1 år. Du kan velge hvor mange fag du vil ta om gangen og hvor mange år du vil bruke. Ønsker du å ta alle seks fagene på en gang fyller det en full skoledag over 1 år. Dersom du vil følge en kveldsklasse er det anbefalt å ta fagene over 2 år. Har du spørsmål kan de rettes til voksenopplæringen i Østfold Fylkeskommune.

Undervisningen er gratis for alle voksne, også for deg uten voksenrett, dersom du får plass i en klasse.

Det er ingen søknadsfrist og opptaket følger ”førstemann til mølla”-prinsippet der de med voksenrett går først. Det er derfor viktig at du søker om plass på vigo.no med en gang du har bestemt deg for å begynne.

2. Lese på egenhånd eller delta på betalingskurs –privatist

Som privatist kan du lese på egenhånd eller melde deg på et betalingskurs eller nettstudier gjennom en privat kursarrangør. Du må selv sørge for å melde deg opp til eksamen innen fristen. Læremål i de ulike fagene finner du på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Oversikt over noen private kursarrangører:

 

Hvordan ta studiekompetanse med realfag?

Noen studier har ulike realfag som opptakskrav, i tillegg til generell studiekompetanse. De fagene som kreves er ofte realfagmatematikk, fysikk, kjemi og/eller biologi. Hvilke fag som kreves varierer fra studie til studie.

Oversikt over kravkoder til ulike studier finner du på samordna opptak.

Østfold fylkeskommunen arrangerer vanligvis ikke voksenopplæring i disse fagene. Ønsker du et slikt tilbud, kan du søke på vigo.no. Har du spørsmål, kan de rettes til voksenopplæringen i Østfold fylkeskommune.

Du kan også ta realfagene ved å lese på egenhånd, delta på kurs eller ta nettstudier gjennom en privat kursarrangør, og så melde seg opp som privatist (se over).

Enkelte studier og høyskoler tilbyr også forkurs for søkere som ikke fyller kravene til realfag.

Vurdering av realkompetanse

Realkompetanse er all den kompetansen og livserfaringen du har skaffet deg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, kurs, organisasjonserfaring eller på annen måte, så langt i livet. Det er denne kunnskapen du får verdsatt gjennom en realkompetansevurdering. Ordningen med realkompetansevurdering blir brukt både i forhold til videregående opplæring og i forhold til opptak på høyere utdanning.

Realkompetansevurdering i videregående skole

Realkompetansen din kan bli vurdert opp mot læreplanen i det faget eller de fagene du ønsker å ta. Det kan både være studieretningsfagene; som norsk, matte, engelsk, naturfag, samfunnsfag og historie, eller programfagene (teorien) til det fagbrevet du ønsker å ta.

På bakgrunn av en slik vurdering kan du få fritak fra deler av undervisningen fordi du kan det fra før. Har du nok realkompetanse til å dekke alle målene i læreplanen, kan du få faget godkjent, uten undervisning og eksamen. Du søker om realkompetansevurdering på vigo.no

Har du spørsmål om realkompetansevurdering i videregående skole kan de rettes til voksenopplæringsansvarlig i Østfold fylkeskommune.

Realkompetansevurdering i forhold til opptak på høgskole og universitet

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i søknadsåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Hvert enkelt lærested bestemmer selv hva som gir realkompetanse i forhold til sine studier. Samme type studie kan derfor ha ulike krav til realkompetanse ved ulike læresteder. Informasjon om de konkrete kravene til realkompetanse får du ved det enkelte lærested. Les mer om realkompetansevurdering og søknadsfrister på Samordna opptak.

Fagskoleutdanning er et alternativ til høyere utdanning. Studiene bygger på videregående opplæring, eller tilsvarende realkompetanse, men har ikke krav til generell studiekompetanse.

Fagskoleudanning består av korte, yrkesrettede utdanninger fra et halvt til to år. Det betyr at utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Teori kombineres ofte med praksis gjennom relevante arbeidsoppgaver fra arbeidslivet.

Fagskoleutdanning kan gjennomføres både på heltid og deltid, eller via Internett. Mange fagskoleutdanninger er nettbaserte og kan kombineres med arbeid.

Fylkeskommunene tilbyr blant annet offentlige finansierte tekniske og maritime fagskoleutdanninger, samt tilbud innenfor helse- og sosialfag. Mange private fagskoler har en rekke tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, media-, multimedia- og IKT-fag.

Fagskoleutdanningene godkjennes av NOKUT. Godkjente fagskoleutdanninger gir rett til utdanningstøtte i Lånekassen.

Mer om studietilbud, fagretning, søknadsfrister m.m. finner du på utdanning.no og fagskolene.no. Kompetanse Norge har også laget en god oversikt.

En del fagskoler har samarbeid med norske høyskoler. Dette gjør det mulig å bygge på fagskoleutdanningen til en bachelor grad og eventuelt en mastergrad.

Over hele landet arrangeres flere typer kurs som kan hjelpe deg til å nå målene dine. KursGuiden.no er Norges ledende kursportal med over 10000 kurs.

Dataopplæring, vekterkurs, lagerkurs med truckførersertifisering og flere andre kurs kvalifiserer mange arbeidssøkere til arbeid i etterspurte yrker.

NAV tilbyr arbeidsmarkedsopplæring for både ordinære arbeidssøkere og for personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt. Arbeidsmarkedskurs er korte yrkesrettede kurs som varierer ut i fra behov i arbeidsmarkedet. Hensikten er deltakerne skal kvalifiseres til ledige jobber.

I og med den utviklingen som internett har hatt de seneste årene har det blitt mer og mer populært å utdanne seg ved hjelp av nettstudier og fjernundervisning. Mer informasjon om nettstudier kan du finne på nki.no , studiesenteret.no, nks.no , Akademiet nettstudier, Heltberg nettstudier eller på BI nettstudier.

Formålet med utdanningsstøtteordningene er blant annet å medvirke til at alle skal ha lik mulighet til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsevne og økonomiske og sosiale forhold. Utdanningsstøtten skal være tilstrekkelig til at alle står fritt i valg av utdanning.

Stipend og lån


Det er i hovedsak Statens lånekasse for utdanning som tilbyr studiefinansiering av utdanninger i Norge og i utlandet.

Legat og stipend


Legathandboken inneholder en oversikt over legater, stipend og andre støtteordninger for utdanning, forskning, idrett, kultur m.m. Du finner Legathåndboken gratis på nettet, eller til salgs i bokform. Du finner også informasjon om legat på legatsiden.no.

Forskningsrådet tilbyr stipender til studenter og forskere som ønsker et faglig opphold i utlandet. Stipendene omfatter både personlige stipender og støtte til mobilitet av forskere og nettverksbygging mellom Norge og andre land.

Folkehøgskolene – en oversikt over 78 folkehøgskoler og studietilbudet som omfatter ca 300 fag.

Høgskolen i Østfold – Høgskolen i Østfold er en del av Oslofjordalliansen – et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Universtietet for miljø og biovitenskap. HIOF har over 60 studier, 4.400 studenter og 500 ansatte og har to studiesteder i Østfold, i Fredrikstad og Halden..

jobkompasset.dk – Få oversikt over jobbmarkedet på en litt morsom måte. Dansk side, men de fleste jobbene finnes i Norge også.

Lånekassen – Statens lånekasse for utdanning med nyttig informasjon om lån og stipender i forbindelse med utdanning i Norge og utlandet.

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet. En av NOKUTs oppgaver er å godkjenne høyere utdanning tatt i utlandet og informere om andre godkjennings- og autorisasjonsordninger for utenlandsk utdanning.

Opplæringskontorene i Østfold – OK-Øst er et samarbeidsorgan bestående av flere opplæringskontor i Østfold. Opplæringskontorene er et bindeledd mellom skole, næringsliv og offentlige skolemyndigheter. Kontorene eies av medlemsbedriftene innen de ulike bransjene. Lærekontraktene tegnes med opplæringskontoret og lærlingene har sin læretid i en eller flere av medlemsbedriftene.

Samordna opptak – Her søker du på opptak til grunnstudier ved 48 unviersitet og høgskoler i Norge. Du finner blant annet oppdatert søkerinformasjon, frister og oversikt over alle studier og læresteder du kan søke via SO.

Studenttorget – er en studentportal, jobber for å gjøre studietiden enda bedre for Norges 200.000 studenter ved å utvikle nyttige tjenester, fremforhandle gode studentrabatter og utvikle det beste av redaksjonelt innhold.

studentum.no – her kan du søke etter studier og lese om yrker du er nysgjerrig på.

utdanning.no – åpen søkeside etter en mengde yrker. Grundig portal som samler nettbasert informasjon, ressurser og tjenester knyttet til utdanning. Siden er etablert av Kunnskapsdepartementet.

Velgriktig.no – gir deg informasjon om utdanninger og yrker i teknologi og realfag.

Vigo – siden for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring/realkompetansevurdering.

vilbli.no – inneholder nyttig informasjon om videregående opplæring. Har bl.a. ryddig oversikt over ulike utdanningsprogram i Østfold.

Kompetanse Norge – Nasjonalt senter for læring i arbeidsliv

Informasjonsmateriell om fagskolene

Den sist tiden har det vært en rask framvekst av Massive Open Online Courses, kalt MOOC.

Hva er MOOC?

 • Online-kurs på høyskolenivå levert av anerkjente universitet og høyskoler over hele verden
 • Kursene er åpne for alle, ingen opptakskrav
 • De aller fleste er gratis
 • En kan velge om en vil ta eksamen å få studiepoeng eller bare få et deltakerbevis (badges)

Se oversikt over kurs her.