Arbeid og uføretrygd

Karrieresenter Østfold tilbyr karrieretjenester til alle over 19 år. Det vil si at vi også veileder personer som har innvilget uføretrygd, og som ønsker veiledning om muligheter for jobb og utdanning. I Norge står mange i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. Inkluderende arbeidsliv handler om å forebygge og redusere sykefravær og å hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. For å nå dette målet er det behov for et tett og godt samarbeid mellom helsevesen, velferdsstat og partene i arbeidslivet. Det er utfordringer som må overvinnes for at alle som ønsker og som kan være i jobb, er i jobb. Det er et mål å hjelpe mennesker til å være i jobb og aktivitet, til tross for helseutfordringer. Foto: Photo by Laurenz Kleinheider on Unsplash

Jobbe ved siden av uføretrygd

I 2015 kom en uførereform med hovedformål å legge bedre til rette for å kombinere uføretrygd og arbeid, slik at flere kunne bruke sin arbeidsevne og forsøke seg i jobb uten å risikere tap av rettigheter. Reformen skulle gjøre det lettere for deg med uføretrygd å delta helt eller delvis i arbeidslivet med den arbeidsevnen du har. Uansett om du er arbeidssøker, arbeidsgiver eller veileder er det viktig og nyttig å sette seg inn i regelverket, om å jobbe ved siden av uføretrygd .

For å få innvilget uføretrygd må arbeidsevnen din være varig svekket som følge av helseproblemer. Som mottaker av uføretrygd har du altså helseutfordringer som vil begrense i hvilken grad du kan delta i arbeidslivet, uavhengig av de økonomiske gevinstene du får ved å jobbe. Vi opplever at mange som befinner seg utenfor arbeidsmarkedet, men som ønsker og kan jobbe, har problemer med å skaffe seg arbeid. Dette gjelder særlig å finne arbeid som er tilpasset kompetansen og arbeidsevnen den enkelte har.

Barrierer i arbeidslivet

Det er flere faktorer som legger begrensninger for yrkesaktiviteten både for uføre og andre med nedsatt funksjonsevne. Økonomi er en faktor, men også utdanningsnivå og selve funksjonsnedsettelsen. I tillegg kan ulike barrierer i arbeidslivet som holdninger blant arbeidsgivere, fysiske hindringer på arbeidsplassen, etterspørselen etter arbeidskraft eller kjennetegn ved den enkelte ha betydning. Hvis man strever med å mestre kravene i arbeidslivet, har et høyt sykefravær og lav produktivitet kan dette skremme arbeidsgiverne i å ansette personer med helseutfordringer. Ledigheten er derfor høy for denne gruppen. Det har også vist seg at effekter av lavkonjunktur slår særlig negativt ut på yrkesdeltakelsen for de som står langt unna arbeidsmarkedet.

Dine ressurser og din restarbeidsevne

Ingen er en diagnose, men man har en diagnose. Det blir derfor viktig at du vet hva du har å tilby en arbeidsgiver. Vær bevisst på hvordan dine helseutfordringer påvirker deg, men ha fokus på dine ressurser og din restarbeidsevne.

Noen arbeidsgivere ser viktigheten av å ansette deg som har opplevd motgang og som har vist at du har reist deg igjen og gått videre. Det du viser er evne til å lære av negative erfaringer og til å bruke dem som kilde til selvutvikling. Hva har du lært av din situasjon? Ofte har vi fokus på det som er vanskelig og ikke på det som mestres og gir arbeidsglede. Det er derfor viktig at du synliggjør din motivasjon, personlige egenskaper og kompetanse for en aktuell arbeidsgiver.

Opplevelse av mening

Arbeid er viktig for menneskers trivsel, selvrespekt og identitet. Arbeidsstedet kan være en arena for tilhørighet, trygghet, personlig vekst og utvikling. Gjennom jobben kan du få bekreftelse på at du duger og har betydning, og det gir anerkjennelse og fellesskap. Å understreke yrkesrollens positive betydning innebærer ikke at alle må fylle denne rollen for å oppleve mening. For deg som ikke har helse til ordinær jobb, er det viktig å tenke alternative arenaer for anerkjennelse, samt finne meningsfylte aktiviteter utenom lønnet arbeid.

Velkommen til gratis veiledning ved Karrieresenter Østfold om du ønsker en samtalepartner om dine muligheter for arbeid.