Bærekraftig karriereveiledning for individ og samfunn 

Illustrasjon Bærekraftig karriereveiledning

For ca. ti år siden var jeg så heldig å sitte ved siden av professor Peter Plant under en konferansemiddag. I løpet av denne middagen fortalte Peter meg at han var opptatt av det han kalte Green Guidance. Samtalen var for meg svært interessant og lærerik, og jeg tok med meg spørsmålet «Hvor kan du bidra?» tilbake i min veiledningspraksis. Jeg skal være ærlig å si at temaet føltes litt alternativt, men samtalen førte til at jeg fikk tilgang til et nytt perspektiv i min veiledning; Karriereveiledning i et bærekraftperspektiv.  

Bærekraft og karriereveiledning

I årene siden har bærekraftperspektivet blitt mer fremtredende i politiske beslutninger, og er blitt et tema vi alle må forholde oss til. Fra at det i flere år har vært søkelys på bærekraftmålene på et mer overordnet nivå har det i det siste året skjedd en endring, og arbeidet med bærekraftperspektivet har nådd praksisfeltet innen karriereveiledningen. Det har kommet ny litteratur, flere rapporter, og det har kommet flere invitasjoner til fagsamlinger med bærekraftig karriereveiledning som tema. Vi har i tillegg fått i oppdrag av våre eiere og sette bærekraft på agendaen. Noe som har ført til at vi blant annet har vært medarrangør på en fagdag med dette som tema. Søkelyset på bærekraft har ført til oppmerksomhet på grønn karriereveiledning, og det har kommet inn i arbeidsdagen på en helt annen måte enn tidligere. Fortsatt er vi i starten på arbeidet med å se vårt arbeid i lys av bærekraftmålene, men vi har et godt utgangspunkt da vårt fagfelt er tversektorielt og tverrfaglig av natur.  

FNs bærekraftmål og Green Guidance

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å stoppe klimaendringene innen 2030. Målene ligger til grunn for samfunnsutviklingen i Norge. I «Brundtland-rapporten» (1987) fikk begrepet sustainability eller bærekraft på norsk sitt gjennombrudd, og har siden blitt et begrep som omfatter mange sider av livet. Ordet bærekraft handler om at verdenssamfunn må dekke behovene til dagens mennesker uten at dette hindrer at framtidige generasjoner får dekket sine behov. Green Guidance handler om å ha et perspektiv ut over seg selv i sin individuelle karriere. Karriereperspektivet får en kontekst, der det ikke bare handler om meg og min personlige karriere, men også om hvordan min personlige karriere er knyttet til bærekraftbegrepet.  

Bærekraftig karriereveiledning

Karriereveiledning er en etisk handling, og som karriereveileder er det derfor viktig å etterleve etiske retningslinjer og å være etisk bevisst. Veiledere bør ha et verdigrunnlag som viser respekt for veisøkers autonomi og integritet og følge normer som hindrer å bli misbrukt for politiske formål. I Norge har den politiske kampen blitt tydeligere i forhold til om karriereveiledning er et personlig eller samfunnsmessig anliggende. Målet med karriereveiledning er å gjøre veisøkere bedre i stand til å håndtere overganger og til å ta meningsfulle valg. Det handler ofte om utforskning av veisøkers situasjon, ønsker og muligheter, men også støtte til handling, valg og samfunnsdeltakelse. Karriereveiledning tar altså utgangspunkt i veisøkers ønsker og behov, men innebærer også et «hensyn» til de muligheter og begrensninger, som finnes innenfor et samfunns struktur og system.  

For å nå bærekraftmålene innen 2030, er karriereveiledning et av mange tiltak fra myndighetenes side. Bærekraftig karriereveiledning vil være med å bidra, i den «felles dugnaden» alle må ta del i, for å nå flere av bærekraftmålene ved å være et koblingspunkt mellom individ og samfunn. Der NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn og Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning har et lærings- og kompetanseperspektiv med vekt på ferdigheter, har bærekraftig karriereveiledning mer søkelys på verdier. Ved at karriereveiledning ikke bare ruster veisøkere til fremtiden via kompetanse og ferdigheter, men også et bevisst og tydelig bidrag til å skape fremtiden via verdier, snakker vi om bæredyktig karriereveiledning. Der jeg innledningsvis fikk tips av Peter Plant om å stille spørsmålet «Hvor kan du bidra?» har nå Miriam Dimsits utvidet dette med å invitere verdier inn i veiledningen med spørsmålet «Hvordan kan vi bidra til en bærekraftig verden gjennom utdannelse, yrke og karriere?»  

Mulighet til å inspirere og «påvirke» veisøkeres perspektiv

Mange karriereveiledere vil anse føringer om bærekraftig veiledning som instruerende og begrensende. Det handler om at veiledningens mer individbaserte teorier må vike for fellesskapets behov og mål om en grønnere og mer bærekraftig verden. Det forventes selvfølgelig ikke at karriereveiledere skal håndtere disse overordnede, systematiske problemene, da de krever politiske og økonomiske beslutninger og handlinger på makronivå, både nasjonalt og internasjonalt. Det betyr likevel ikke at vi er fritatt for ansvar for å utgjøre en forskjell der det er mulig. Utfordringen blir å finne ut hvordan vi kan gjøre en forskjell.  

Ettersom store ord og erklæringer ofte ender ut i tomt snakk, er det viktig å rotfeste dem i hverdagens realiteter. I denne sammenheng handler det da om hvordan vi kan gi bærekraftig karriereveiledning. Det handler derfor om at karriereveiledere ikke bare må gi karriereinformasjon om grønne utdanninger og jobber. Karriereveiledere bør også være med å bevisstgjøre veisøkere i miljømessige konsekvenser av sine utdanning- og yrkesvalg. Som karriereveiledere har vi mulighet  til å inspirere og «påvirke» veisøkeres perspektiv. Bærekraftig karriereveiledning krever personlig innsats og samfunnsengasjement fra karriereveiledere, og er et perspektiv som gir mening. Fordi bærekraftutfordringene er et så viktig område i dagens samfunn må karriereveiledningsfeltet yte sin del for å bidra til grønn omstilling og grønn utvikling som kan gi oss en bærekraftig framtid. Bærekraftig karriereveiledning skal fremmes, men det er viktig at det ikke går på bekostning av veisøkeres individualitet. Når det nå veiledes i valgprosessen, innebærer reflekterte, bevisste og informerte valg for fremtiden ikke bare om et godt valg for individet, men også kloden. Det blir en etisk handling som handler om å gjøre det rette. Bærekraft blir et integrert element i karriereveiledningen, slik at det blir en del av løsningen i stedet for problemet. Dette fører tilbake til min valgte tittel for denne teksten; Bærekraftig karriereveiledning for individ og samfunn. 

Lesetips:   

Buhl, R. & Plant, P. (2023). Karriereveiledning og bæredygtighed. Fredriksberg: Frydenlund