Behov for kvalifisert tolk i veiledningen?

kvalifisert-tolk-i-karriereveiledning

«Kvalifisert tolk skal brukes når hensynet til rettsikkerhet og likebehandling står sentralt, og når det er påkrevet at forvaltningsorganet benytter tolk for at den enkelte skal kunne ivareta sine interesser. Tolking er et nødvendig virkemiddel for å sikre lik tilgang til offentlige tjenester i tilfeller der det er en språkbarriere.» (NOU 2014:8 Tolking i offentlig sektor) Foto: Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

Kvalifisert tolk sikrer god kommunikasjon

I veiledninger med veisøkere med manglende norskkunnskap er det vårt ansvar å sikre god kommunikasjon. Det er avgjørende for å gi bedre rettsikkerhet, riktig informasjon og god oppfølgning. Det kan vi sikre med bruk av kvalifiserte tolker. Tolking er en profesjonsutøvelse med krav om kvalifikasjoner. En kvalifisert tolk har opplæring i tolking, kunnskap om tolkens rolle og yrkesetikk, i tillegg til gode og dokumenterte språkkompetanser.  

I Norge formidles det tolkeoppdrag i over 100 forskjellige språk, bare offentlig sektor kjøpte tolketjenester for rundt 835 millioner kroner i 2018, men hele 6 av 10 oppdrag utføres fortsatt av ufaglærte tolker. Dette fører til dårligere rettssikkerhet og misforståelser. Rundt 80% av alle tolkeoppdrag skjer på 10 språk, og i alle disse finnes det nok kvalifiserte tolker.  

Det er viktig at våre virksomheter er bevisste på behovet for å bruke kvalifisert tolk og har klare retningslinjer og rutiner i bestilling og bruk av tolk, at kvalifiserte tolker alltid etterspørres, enten gjennom direkte kontakt med enkelte tolker eller gjennom et formidlingsbyrå. Nytt Nasjonalt tolkeregister er et nyttig verktøy som kan hjelpe oss å finne kvalifiserte tolker eller sjekke kvalifikasjoner til en tolk som allerede er bestilt. 

Nasjonalt tolkeregister

Våren 2020 kom et nytt, modernisert og mer brukervennlig nasjonalt register som er tilgjengelig på tolkeregisteret.no. Registeret ble opprettet allerede i 2005, men teknologiske løsninger på den tidligere portalen tolkeportalen.no var utdaterte og måtte erstattes. Nasjonalt register er et offentlig innsynsregister over aktive kvalifiserte tolker i over 70 språk i hele landet. Registeret eies og drives av integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. Tolkene du finner i registeret har formelle kvalifikasjoner fra godkjente utdanningsinstitusjoner. I registeret kan du søke etter tolker ut fra språk, kvalifikasjoner, kjønn og bosted. Der finner du også kontaktinformasjon til aktuelle tolker slik at du kan kontakte dem direkte, men du kan ikke bestille en tolk via registeret. 

Kvalifikasjonskategorier for tolker

Det er kommet nye kvalifikasjonskategorier for tolker oppført i Nasjonalt tolkeregister. Bakgrunnen for de nye kategoriene var blant annet innføringen av bachelorutdanningen i tolking i offentlig sektor ved Oslo Met. Innføringen av bachelorutdanning vil bidra til profesjonaliseringen av yrket og at vi får flere høyt kvalifiserte tolker. 

De fem kvalifikasjonskategoriene er:

  • Kategori A – De høyest kvalifiserte tolkene med både bachelorgrad og statsautorisasjon 
  • Kategori B – Svært høyt kvalifiserte tolker med bachelor eller statsautorisasjon og grunnemne (30 studiepoeng i tolking i offentlig sektor) 
  • Kategori C – Høyt kvalifiserte tolker med statsautorisasjon
  • Kategori D – Godt kvalifiserte tolker med grunnemne (30 studiepoeng i tolking i offentlig sektor)
  • Kategori E – Kvalifiserte tolker med kurs i tolkens ansvarsområde (TAO) og enten bestått tospråktest eller ToSPoT, (Tospråklig sjekk for potensielle tolker som arrangeres av IMDI), statsautoriserte translatører og fagoversettere. 

Mer informasjon om det nye Nasjonale tolkeregisteret finner du på www.tolkeregisteret.no

Ønsker du å vite mer om hvordan vi på Karrieresenter Østfold benytter kvalifisert tolk i veiledningen? Ta kontakt med oss.