Flere veier til studiekompetanse

Flere veier til studiekompetanse

Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn. Du må i tillegg ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller. Enkelte studier krever spesiell studiekompetanse. Det vil si at det er noen krav i tillegg til generell studiekompetanse. Kravene kan være ekstra fag, eller et karakterkrav i et gitt fag. Enkelte studier har opptaksprøve. Her følger et utvalg av måter du kan oppnå generell studiekompetanse på. Foto: Photo by javier trueba on Unsplash

Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning, studieforberedende utdanningsprogram

Den vanligste måten å få studiekompetanse er å fullføre et studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring.

Yrkesfag med påbygging

Du kan også oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har:

 • fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
 • oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev)

Les mer om dette på vilbli.no og på samordnaopptak.no.

23/5-regelen for generell studiekompetanse

Fyller du 23 år eller mer i opptaksåret du skal søke om opptak, kan du få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen. Hvis du fyller vilkårene kan du bli poengberegnet etter denne regelen selv om du har generell studiekompetanse på annet grunnlag.

For å få generell studiekompetanse etter denne regelen må du oppfylle tre vilkår. Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak. Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene, og du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning. Samordna opptak har en utfyllende liste over hva som kan godkjennes som praksis. Les om dette her.

Søkere med flyktningstatus eller lignende får fritak fra krav om 5 år med praksis.

Flyktninger må dokumentere at de ha fått oppholdstillatelse etter en av følgende paragrafer i Utlendingsloven: § 28 1 a/b, § 34, § 35 eller § 38. En bekreftelse på at du har bodd på asylmottak er også godkjent dokumentasjon for flyktningstatus etter denne regelen.

Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen

Har du fullført videregående opplæring ved en Rudolf Steinerskole har du enten fått et vitnemål med karakterer eller et vitnemål uten karakterer. Hvis du har fullført og bestått opplæringen med karakterer vil ditt vitnemål ha påskriften «har oppnådd generell studiekompetanse».

Hvis du har fått et vitnemål uten karakterer, vil samordna opptak ved opptak først vurdere om du har generell studiekompetanse. Har du generell studiekompetanse, får du en individuell vurdering.

Er du usikker på om du har eller vil få generell studiekompetanse så kan skolen din gi deg mer informasjon om det.

Fullført en godkjent fagskoleutdanning

Fagskoleutdanninger er korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller realkompetanse.

For at du skal få generell studiekompetanse på grunnlag av en fagskoleutdanning må følgende kriterier være oppfylt:

 • Utdanningsprogrammet må ha vart i to år på fulltid og gitt 120 studiepoeng
 • Fagskoleutdanningen må være akkreditert når du tok den. NOKUTs liste over akkrediterte tilbud.

Er dette er opptaksgrunnlaget ditt, blir du ikke poengberegnet. Du vil bli vurdert etter en individuell vurdering. Les mer om fagskoleutdanning.

Fullført et universitets- eller høgskolestudium

Er du tatt opp til høyre utdanning på grunnlag av realkompetanse, dispensasjon eller andre unntaksordninger, og har avsluttet en høyere utdanning på minst 60 studiepoeng, har du fått generell studiekompetanse.

Regelen om opptak på grunnlag av høyere utdanning gjelder bare for søkere som ikke har generell studiekompetanse på andre måter, som for eksempel fra videregående skole eller etter 23/5- regelen.

Når opptaksgrunnlaget ditt er høyre utdanning vil du ikke bli poengberegnet, men få en individuell vurdering.

Fullført en godkjent utenlandsk utdanning

Har du utdanning fra et annet land og ønsker å søke høyere utdanning i Norge må du:

 • Ha utdanning som gir generell studiekompetanse i Norge
 • Dokumentere tilstrekkelig kunnskaper i norsk og engelsk
 • Dokumentere utdanningen din og at du dekker språkkravene
 • Ha nok poeng

Du finner mer informasjon om dette her.

Unntak fra krav om studiekompetanse

Har du ikke generell studiekompetanse, eller mangler du spesielle opptakskrav kan du likevel komme inn på høyere utdanning på en av disse måtene:

 • Realkompetanse – Realkompetanse – realkompetanse er en måte å få opptak på til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Du må fylle minst 25 år i søknadsåret og har relevant praksis eller utdanning som kan veie opp for opptakskravet til studiet. Utfyllende informasjon om realkompetanse finner du her.
 • Alternative opptak til enkelte studier – du kan også komme inn på noen studier gjennom forkurs, tre-semesterordning, realfagkurs, Y-veien eller teknisk fagskole. Dette gjelder i hovedsak opptak til ingeniørutdanninger og noen andre studier
  • Forkurs – Gjennom 1-årig forkurs kan du kvalifisere deg til ingeniør- og maritime utdanninger. Skal du søke forkurs, søker du direkte til høgskolen eller universitetet som tilbyr kurset. Har du fullført et forkurs, og skal søke et ingeniørstudium, søker du gjennom Samordna opptak.
  • Tre-semesterordning – for opptak til ingeniørutdanning må du, i tillegg til generell studiekompetanse, ha matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Har du generell studiekompetanse, men mangler disse fagene, kan du søke på en tre-semesterordning. Du kan også søke opptak til tre-semesterordning hvis du har godkjent 2-årig fagskole i tekniske fag etter 2003. På en tre-semesterordning er det første studieåret tilrettelagt med undervisning både sommeren før og eventuelt også sommeren etter det første studieåret. Du søker direkte til universitetet eller høgskolen som tilbyr ordningen
  • Realfagkurs –Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2 og fysikk 1, kan du ta et realfagskurs. Matematikk og fysikk på realfagskurset tilsvarer matematikk R1 og R2 og fysikk 1, slik at du blir kvalifisert til ingeniørutdanninger
  • Y-veien – Noen universiteter og høgskoler tilbyr spesielt tilrettelagte studier for søkere som ikke har generell studiekompetanse, men som har relevant fagbrev. Du søker direkte til universitetet eller høgskolen. Informasjon om disse studietilbudene og hvilke fagbrev som er relevante finner du på nettsidene til lærerstedene.
  • Teknisk fagskole – Du kan være kvalifisert til ingeniørutdanninger og noen tekniske utdanninger hvis du har en godkjent teknisk fagskoleutdanning. Dette gjelder bare studier som har kravkoden ARKN, HING, ING4R2, MARTE, NÆRM eller SIVING. Se i studieoversikten hvilke spesielle opptakskrav som gjelder for studiet du vil søke på, og se om din tekniske fagskoleutdanning dekker kravet. Dersom du ikke dekker kravet, må du ta realfag i videregående skole. Hvilke fag du må ta, ser du i kravkoden. Har du en fagskoleutdanning søker du gjennom Samordna opptak.
 • Dispensasjon – hvis du ikke er i stand til å dekke enkelte av kravene til generell studiekompetanse, kan du i helt spesielle tilfeller få unntak fra kravet om generell studiekompetanse. Har du en varig sykdom, funksjonshemming eller lignende som gjør at du ikke er i stand til å dekke enkelte av kravene til generell studiekompetanse, kan det i helt spesielle tilfeller innvilges dispensasjon. Et eksempel på grunnlag for å søke dispensasjon er at du har bestått alle fag på videregående skole, bortsett fra matematikk, på grunn av dokumentert dyskalkuli. Du kan ikke få dispensasjon fra spesielle opptakskrav. Mer om dispensasjon.

Er du fortsatt usikker på om du har generell studiekompetanse eller hvordan du kan få det?

På hjemmesiden til Samordna opptak finner du mer informasjon om de ulike måtene du kan oppnå generell studiekompetanse på.

Ønsker du å snakke med en karriereveileder om du har, eller hvordan du kan få generell studiekompetanse kan du bestille gratis karriereveiledning.

Denne artikkelen ble først publisert mai 2021, re-publisert november 2022.