For veiledere

Karriereveiledere i Østfold! Karrieresenter Østfold er et ressurs- og kompetansesenter for rådgivere og veiledere i grunnopplæringen og NAV.

Disse sidene er til for deg som er praktiker i veiledningssfeltet. Her kan du få faglig inspirasjon og påfyll, og vi inviterer deg til å være med på å gi innspill på behov du måtte ha i din veiledningshverdag. Her finner du oppdateringer fra fagfeltet, teori og litteraturtips.

Her finner du et utvalg av relevante karriereteorier som vi på Karrieresenter Østfold er inspirert av i vårt arbeid. En samling av disse teoriene finner du blant annet på dansk i boken «Karrierevalg» av Lisbeth Højdal og Lene Poulsen.

Bilde av Donald Super

Donald Super
Hovedpoeng: Jobben må passe inn i det livet vi ønsker å leve, ikke omvendt

Donald Super satte fram sin første teori om karriereutvikling i 1953, og han så karrierevalg fra helt andre innfallsvinkler enn trekkfaktorteoriene (bla. Holland). Hans grunnleggende antagelse var at karrierevalget ikke kan sees atskilt fra mennesket øvrige liv. I tillegg så han karriere som en utvikling som finner sted gjennom hele livet, og at den pågår i en kontekst påvirket av både tid og rom.

Super bygde sine antagelser på utviklingspsykologien, der han pekte på at mennesket gjennom et livsforløp møter på en rekke utviklingsoppgaver som er med på å forme vår selvoppfattelse. Vi vil hele livet prøve å takle disse utfordringene på en slik måte at vi blir den personen vi ønsker å bli. Super mente at det lykkelige valget var å finne jobber som hele tiden passet inn i det livet man lever, og ikke omvendt.

Super sin teori om karrierevalg og måten karrieren folder seg ut på har tre deler:

1. Livsforløpet – det utviklingspsykologiske perspektiv / tid

2. Livsrommet – det sosiologiske perspektiv / rom

3. Selvoppfattelsen – de personlige konstruksjoner / personen vi ønsker å være, verdier

1. Livsforløpet handler om tidsdimensjonen i et menneskes liv. Livet byr på individuelle begivenheter, situasjoner, relasjoner og erfaringer. Både vi og omgivelsene er i stadig forandring. I et menneskes forståelse av sitt livsforløp spiller både fortiden (min historie) og fremtiden (mine fremtidsforestillinger) er rolle fordi begge deler bidrar til fortolkning og konstruksjon av både mening og mål.

Super mente at vi gjennom hele livet møter ulike utviklingsoppgaver. Noen oppgaver er utfordringer vi alle støter på, de er en del av det å være mennesker. Super kalte disse utfordringene, som er knyttet til det å være barn, ung, voksen, middelaldrende og eldre, for maxicykluser. Han delte livsløpet i 6 ulike stadier. Andre utfordringer vi kan bli utsatt for, som sykdom eller nedbemanning, og som kan gi ustabilitet i karrieren, kalte Super for minicykluser.

2. Livsrommet er den kontekstuelle dimensjonen i et menneskes liv. Det er de ulike scenene hvor vi til enhver tid spiller ut våre sosiale og individuelle roller. Alle de ulike rollene vi spiller på et gitt tidspunkt samhandler og påvirker hverandre. De seks vesentligste rollene vi alle komme i berøring med gjennom livet er barn, elev/student, privatperson, samfunnsborger, arbeidstager og familiemenneske.

Vi organiserer livet vårt i et mønster av roller. I følge Super vil vi som regel ha to-tre roller samtidig som vi ser som ekstra viktige og betydningsfulle, våre kjerneroller, i tillegg til en rekke andre mer perifere roller som vi ikke tillegger så stor verdi. Måten vi spiller våre roller, og hvordan vi prioriterer mellom rollene våre, er formet av våre individuelle verdier og mål. De rollene vi innehar kan komme i konflikt med hverandre. For å forstå et menneskes karriere er det derfor viktig å forstå og anerkjenne nettet av livsroller som er involvert i karriereoverveielsen.

3. Selvoppfattelsen referer til våre helt personlige meninger om våre personlighetstrekk, hva de kan brukes til og hvorfor. Den utvikler seg og formes over tid som resultat av et samspill med mange ulike faktorer, både arv og miljø.

Selvoppfattelsen har både en objektiv og en subjektiv dimensjon. I objektivt perspektiv viser Super til Hollands måte å beskrive individet. Han kaller personens synlige og målbare attributter for yrkesidentitet. Det subjektive perspektivet er personens egen oppfattelse av sitt ”jeg”. Det kalte han for personens yrkesmessige selvoppfattelse.

Super antok at det er de personlige verdier som former selvoppfattelsen, fordi disse ligger bak personens formuleringer om seg selv og sine interesser. Verdiene er dermed et utrykk for hva man ønsker å oppnå gjennom de valgene vi tar, og de påvirker rollene og oppgavene vi prioriterer og engasjerer oss i.

Super mente derfor at våre verdier er mer fundamentale enn våre interesser. De fungerer som ledestjerner som viser vei mot vårt sentrum for mening, behovstilfredsstillelse og utfoldelse av interesser.

Bilde av J.L. Holland

John L. Holland
Hovedpoeng: ”Rett person på rett hylle”

John L. Holland satte i 1959 fram sin første utgave av sin teori om yrkesvalg. Den var inspirert av de tidligere trekkfaktorteoriene om karrierevalg der tanken var at det var mulig å utvikle metoder som kunne klassifisere mennesker og finne den ”optimal” match mellom menneske og jobb. Holland mente at dette var avgjørende for personlig tilfredshet, suksess og en stabil karriere.

Holland var også inspirert av differensialpsykologien, der studier i adferdsgenetikk hadde påviste at vi har stabile disposisjoner, som verdier, interesser, personlighet og adferdsrepertoar, som kan identifiseres. Holland utviklet på bakgrunn av dette en teori der han delte mennesker i 6 personlighetstyper ut fra en persons likhet med personlighetstrekk, adferd og preferanser som karakteriserte den aktuelle typen. På den annen side kategoriserte han ulike arbeidsmiljø og deres spesielle krav til kompetanse, prestasjoner og samarbeidsformer etter de samme 6 typene. De 6 personlighetstypene er realistisk (R), teoretisk (I), kreativ (A), sosial (S), foretaksom (E) og systematisk (C). En person kan ligne en, to eller alle seks typer. Kombinasjonen av de to eller tre mest dominerende typene, personens profil, kalte han SDS-kode.

Holland har inspirert et stort antall forskningsprosjekter, og de testverktøyene som er blitt utviklet på bakgrunn av hans teori er blitt brukt av karriereveiledere verden over. Dette kan blant annet skyldes at teorien virker logisk og er lett å bruke, og at den fortsatt er aktuell i dag.

Bilde av J.D Krumboltz

John Krumboltz
Hovedpoeng: Vi velger ut fra det vi, til enhver tid, tror om oss selv og omgivelsene

John Krumboltz presenterte sin teori om karrierelæring i 1979. Senere koblet han denne sammen med sine teorier om karrierevalg og veiledning til en samlet teori som kom ut i 1996.

Krumboltz er, i motsetning til Holland, drevet av interessen for hva som ligger bak personens interesser og preferanser. Han retter oppmerksomheten mot individets unike læringserfaringer, som han mener er de viktigste kildene til utvikling av interesser. Teorien fordypet seg i hvor og hvordan karrierelæring finner sted, og hvordan denne læringen omsettes i yrkespreferanser, det vil si det vi tror om oss selv og våre evner, og de forestillingene vi har om ulike yrker og arbeidsmiljøer.

Krumboltz foreslår en rekke veiledningsaktiviteter som både kan kompensere for manglende erfaring, og samtidig stimulere til karriereutvikling og læring. Han mener at planlegging av en karriere er meningsløst, fordi både mennesker og miljøer er i konstant forandring. Veileders viktigste oppgave er derfor å støtte den veisøkende sin evne til å håndtere forandring. En måte å gjøre dette på, er å stimulere til nysgjerrighet og oppfordre personen til å sette seg selv i ”uventede situasjoner”.

Krumboltz har, med sin sterke tro på mennesket evne til å gjøre nye erfaringer og å utvikle seg, mye å bidra med i karriereveiledning i dag, i en verden som stadig er i endring. Det å være ubesluttsom er positivt; hevder han, det betyr bare at en er åpen for nye erfaringer. Krumboltz oppfordrer oss til å skrive planene våre med gråblyant, fordi det alltid vil være behov for å viske noe ut.

Mer informasjon om professoren finner du her.

Bilde av Linda Gottfredson

Linda Gottfredson
Hovedpoeng: Yrkesvalget er et resultat av en kognitiv utviklingsprosess der vi prøver å finne en plass i den sosial og kulturelle orden.

Linda Gottfredson sin teori om avgrensninger og kompromisser i forhold til yrkesvalg utkom i 1981. Hun ser valget som er resultat av individets kognitive utviklingsprosess, formet av både individuell, sosiale og kulturell input. Det vil med andre ord si tilbakemeldingene og forventningene er person møter i omgivelsene og måten han tolker disse. I følge teorien vil barnet eller ungdommen i denne prosessen avgrense og innsnevre feltet av mulige alternativer som det overveier i et forsøk på å implementere sitt sosiale selv og finne en plass i den spesifikke sosiale og kulturelle orden det tilhører.

Disse avgrensningene og kompromissene finner sted i hele oppveksten og senere husker en kanskje ikke hvorfor en valgte muligheter vekk. Dette kan føre til at unge foretar unødvendige begrensinger for seg selv i forhold til valg av yrke. De utvikler det Gottfredson kaller et begrenset kognitivt kart over alternative muligheter.

Linker til mer informasjon.

Bilde av Mark Savickas

Mark L. Savickas
Hovedpoeng: Vi konstruerer vår karriere gjennom måten vi fortolker og forteller vår livshistorie.

Mark L. Savickas har oppdatert og videreutviklet Donald Super sin teori om karriereutvikling og – valg til en ny teori om karrierekonstruksjon som kom ut i 2002. Med bakgrunn i det han kaller ”utviklingsorientert kontekstualisme”, retter Savickas oppmerksomheten mot individets behov for støtte til å håndtere forandringer og til å konstruere nye forståelser av seg selv og sine muligheter i takt med disse. Savickas ønsker med sin teori å forklare hvordan individet konstruere sin karriere ved å tolke og forstå virkeligheten slik den utspiller seg i deres unike leverom.

Savickas foreslår ut fra dette veiledningsaktiviteter der personen sin subjektive fortolkning av sin livshistorie spiller en avgjørende rolle, fordi han mener at karrieren skapes og folder seg ut gjennom disse historiene.

Bilde av Lent m. fl.

Lent m.fl.
Hovedpoeng: Vi konstruerer oss selv, våre interesser og mål ut fra det vi tror om oss selv, våre evner og utbyttet av valget.

Den sosialkognitive karriereteori (SCCT) ble introdusert i 1994 av Robert W. Lent, Steven D. Brown og Gail Hackett. Den er i likhet med Krumboltz sin teori, inspirert av Banduras tanker om sosial læring. Forfatterne bak SCCT mener likevel ikke at et karrierevalg bare bygger på tidligere læringserfaringer, men at det snarere er et resultat at personens individuelle og subjektive konstruksjoner.

Den grunnleggende antagelsen er at valget primært blir påvirket av det individet tror om seg selv og sine evner, og av hva det forestiller seg kan være utbyttet av et spesifikt valg. De antagelsene personen gjør seg om seg selv og omverden ”oversetter” han til personlige mål som blir uttrykt gjennom interesser.

I tråd med dette sees individets interesser altså som et resultat av de konklusjoner personen har gjort seg om seg selv og omverden, og teorien foreslår derfor et øket fokus på de faktorer og prosesser som kan påvirke personens ”sannheter”. SCCT bygger sin veiledningsmodell på et konstruktivistisk perspektiv for å forstå valg og valgprosesser ved at den retter oppmerksomheten mot sammenhengen mellom individets selvrefererende tanker og ulike sosial prosesser (interaksjon med omgivelsene). Et karrierevalg kan dermed ikke forståes uten at tar med den konteksten personen står i.

Bilde av Gary W. Peterson m.fl.

Gary W. Peterson m.fl.: ”Teori om beslutningstaking og løsning av karriereproblemer i et kognitivt og informasjonsteoretisk perspektiv (CIP)
Hovedpoeng: Informasjon, bearbeidelse og analyse fører til innsikt som fører til bevisst valg

CIP-teorien ble publisert i 1991 av Gary W. Peterson, James P. Sampson, Robert C. Reardon og Janet G. Lenz og bygger på kognitivpsykologien. Den grunnleggende antagelsen i denne teorien er at individets valg er tuftet på personens evne til å samle inn, bearbeide og analysere informasjon og på den måten opparbeide seg innsikt i de faktorene som står på spill i valget.

Teorien fokuserer på 3 hovedtemaer i veiledningen: kunnskap om seg selv, kunnskap om arbeidsmarkedet og beslutningskompetanse.

Et karrierevalg sammenlignes med det å stå overfor et problem som skal løses. Veileders rolle er å hjelpe personene til å overvinne gapet mellom er aktuell og en ønsket situasjon. Derfor legger forfatterne av teorien særlig vekt på å lære individet beslutningskompetanse. I dette ligger å innhente tilstrekkelig informasjon om seg selv og de ønskede mulighetene, og å bevisst reflektere rundt informasjonene for deretter å ta et gjennomtenkt karrierevalg.

Her kommer vi med anbefalinger på faglitteratur, rapporter og artikler om temaer som veiledning og karriere. Hvorfor ikke bruke litt tid på å oppdatere deg litt i faget? Kanskje det gir litt ekstra glød i hverdagen. Noen av bøkene er veldig praksisnære og kommer med konkrete tips på ulike utfordringer mange av oss vil kjenne igjen.

Rapporter og Artikler

Her er noen utvalgte artikler og rapporter. Listen er ikke uttømmende.

Faglitteratur

 • Digital dømmekraft. (2017) Bård Ketil Engen, Tonje Hilde Giæver og Louise Mifsud (red). Gyldendal Akademisk. Digital dømmekraft består av artikler skrevet av forskere på feltet. Boken inneholder analyser og diskusjoner rundt sosiale, juridiske og etiske problemstillinger og omkostninger ved bruk av de digitale mediene, med et særlig blikk rettet mot skolens forpliktelse overfor barn og unge.
 • Rådgivningsvitenskap. Helhetlige rådgivingsprosesser; relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold (2015). Ragnvald Kvalsund og Camilla Fikse (Red). Fagbokforlaget. Denne antologien er skrevet for å synliggjøre, fagområdet og -disiplinen rådgivingsvitenskap. Gjennom utvalgte fortellinger reflekterer den perspektiver på rådgivningens fremvekst og historiske utvikling, og dens plass og funksjon for individet, for organisasjonen og for samfunnet.
 • Motivasjon og mestring. Utvikling av egne og andres ressurser. 2.Utgave (2018). Terje Manger og Bjørn Wormnes. Fagbokforlaget. Denne boken er skrevet for personen som i arbeidsliv, utdanning og fritid er opptatt av hvordan motivasjon og mestring kan forbedres. Boken gir en systematisk innføring i tankemessige prosessers betydning for menneskelige ytelser. Den dekker emneområder som målsetting, myndiggjøring, mestringsforventning, kontrollplassering, selvoppfatning, behov for å mestre, ritualers betydning og stressmestring. Forfatterne bruker psykologisk og pedagogisk fagkunnskap til å gi råd om hvordan vi i omgang med andre mennesker kan utvikle egen og andres mentale styrke.
 • Coaching: Hva, hvorfor, hvordan. 2.utgave (2018) Susann Gjerde. Fagbokforlaget. Coaching er en kommunikasjonsform som har som formål å tilrettelegge for personlig og faglig utvikling. Denne boken gir en innføring i coaching fra tre vinkler: hva, hvorfor og hvordan.
 • Karriereveiledning. Ingjerd Espolin Gaarder og Tonje Foosnæs Gravås (red). Universitetsforlaget 2011. Karriereveiledning er en praktisk og nyttig bok for alle som jobber med karriereveiledning og andre former for veiledning. Også studenter, praktikere, ledere og teoretikere på feltet kan få ny innsikt og inspirasjon av boken.
 • Håndbog i karrierevejledning. Robert Nathan og Linda Hill (2008). Studie og Erhverv. Fra boka: Med Håndbog i karrierevejledning foreligger nu den første egentlige metodebog om voksenvejledning på dansk. Den er først og fremmest en brugsbog, der har meget at byde på for både nye og rutinerede vejledere. Den gennemgår en systematisk fire-trinsmetode for karrierevejledning, men de enkelte kapitler og afsnit kan læses og bruges hver for sig.
 • Karrierevalg. Teorier om valg og valgprocesser (2009) Andre opplag. Lisbeth Højdal og Lene Poulsen. Studie og Erhverv. Fra boka: Velger man utdannelse og jobb når man velger foreldre? Eller er hver og en sin egen lykkes smed? Hva vet vi egentlig om de faktorer som er på spill når mennesker treffer valg og velger karriere?
 • At skape mening – den sociodynamiske samtale (2005). R. Vance Peavy. Studie og Erhverv.
 • Karriereveiledning. En kort innføring i teori og praksis (2004). Ken Hugo Jørgensen (red). Karriersenteret UiO. Fra boka: Denne boken gir først en kort introduksjon til teorier om karriereutvikling, med tilfang fra fagområder som psykologi, pedagogikk og sosiologi. Deretter følger en innføring i hvordan karriereveiledning kan foregå i praksis, basert på forfatternes erfaringer med veiledningen på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Boken vil være nyttig for alle som jobber med utdannings – og karriereveiledning på universiteter og høgskoler, i skoleverket, i NAV, eller i konsulentbransjen.
 • Dynamisk vejledning. Norman Anderson. (2001) Studie og Erhverv. Fra omtale av boka: I Dynamisk Vejledning slår Norman Amundson et slag for den kreative, visionære vejledning. Med et mylder af metoder til visualisering, rollespil og lege hjælper han vejlederne på gled. Metaforer,tegninger, skriverier, poesi og video er eksempler på, hvordan vejlederen kan gøre sin vejledning mere dynamisk, kreativ og visionær. Og dermed mere effektiv.
 • Fasett-mennesket. Teori og forskning om personlighet og rolle. Paul Moxnes (2007). Forlaget Paul Moxnes. Boken henvender seg til alle som vil lære om ulike sider ved sin personlighet, og til blandt annet veiledere som ønsker å forstå og forbedre det mellommenneskelige samspillet.
 • Rørt, rammet og rystet. Faglig vekst gjennom veiledning. Susanne Bang (2003). Gyldendal Akademisk. Boken handler om hvordan proffesjonelle påvirkes av arbeidet sitt og om veiledning i den fobindelse. Hva betyr det for den enkelte behandler å bli utsatt for andre menneskers lidelser hver dag, og hva betyr det å bli utsatt for kontakt med de mest smertefulle sidene av menneskelivet gjennom sine klienter eller pasienter i årevis?
 • Career Counseling. Constructivist Approaches. Edited by Mary McMahon and Wendy Patton (2006) Routledge. The book is structured into four logical sections, the shorter Parts I and II focus on theoretical understandings og construcivism and career counselling and examine its application across cultures. Part III presents a range of constructivist and highly practical approaches to career sounselling. Part IV discusses cinstructive career assessment.
 • Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Solveig Botnen Eide, Hans Herlof Grelland, Aslaug Kristiansen, Hans Inge Sævareid og Dag G. Aasland. Gyldendal Akademisk (2008). Denne boken om veiledningsetikk tar utgangspunkt i at veiledning i seg selv er et etisk prosjekt, der veilederens oppgave er å gjøre det gode og det rette for den andres skyld. Med utgangspunkt i etikkfilosofen Emmanuel Levinas’ beskrivelse av den andres ansikt sin etikkens begynnelse, drøftes temaer som den gode veildening, veiledningssamtalens særpreg, menneskearbeid og ekstpertarbeid, veiledningens grenseproblematikk, lytting og identitet, følelsenes rolle i veiledning, frihet og identitet og veiledningen mellom individ og system.
 • Konstruktivistisk vejledning. Teori og metode. R. Vance Peavy. Forlaget Studie og Erhverv. Konstruktivistisk vejledning og metode introducerer bl.a. en række nye værktøjer som kan bruges i den individuelle vejledningssamtale i et samarbejde med den vejledningssøende.
 • Career counselling. Methods that work. Editor Kobus Maree. Juta. The book is an introductory text that provides practitioners with a wide range of efficient and effective career interventions. Representing the main schools of thought in career counselling today. Career counselling: Methods that work identifies and reflects the growing global interest in innovative approaches to career counselling including Mark Savickas’ careerstory interview technique for career construction counselling.
 • Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty. Polity. Zygmunt Bauman.Zygmunt Bauman’s brilliant writings on liquid modernity have altered the way we think about the contemporary world. In this short book he explores  the sources of the endemic uncertainty which shapes our lives today and, in so doing, he provides the reaer with a brief and accessible introduction to his highly original account, developed at greater lenght in his previous books, of life in our liquid modern times.
 • The time between dreams. How to navigate uncertainty in your life and work. Imagine a World Publishing. Carol A. Vecchio. With Warmth, humor and sincerity, Carol Vecchio provides a clear understanding of the natural cycles of change and guides us in defining our distinct needs and wants. Carol candidly shares her own personal experiences, and the many «a-ha» moments of those who have chosen Centerpoint Institute over the years. Her words resonate and inspire reflection, passion, and creativity-they provide the much needed comfort to navigate our own «TIME BETWEEN DREAMS.»
 • Casehåndboken. Kaleidoskopet. Casehåndboken er ditt viktigste redskap når du skal på jobbintervju der case eller gruppeoppgaver inngår. Med Casehåndboken øker du dine sjanser for å lykkes i jobbsøkerprosessen og få jobben du ønsker deg. Casehåndboken er den eneste norske boken sokm tar for seg bruken av case i et bredt utvalg virksomheter. Kaleidoskopet er et uavhengig forlag med en visjon om å være ledende på informasjon om utdanning og karriere.
 • Everything Career Tests Book. 10 tests to determine the right occupation for you. Adams Media. A. Bronwyn Llewellyn with Robin Holt, M.A. Ten tests help find your way. Featuring extensive test result analysis and guidance as well as an easy-to-use format, The Everything Career Tests Book is all you need to make your dreams come true-at work!
 • Flerkulturelle arbeidsplasser. En veiviser. Fagbokforlaget. Viktor Roddvik. Denne boken gir kunnskap om utfordringene bedriftene møter ved å få innvandrere og utenlandske arbeidstakere i arbeidsstokken.Hvilke særtrekk ved nork lederstil og kommunikasjon om arbeidsoppgaver skaper utfordringer på flerkulturelle arbeidsplasser? Hvordan forbereder og forholder en flerkulturell arbeidsplass seg til norskopplæring, fagligopplæring, kjønnsroller og kulturelle og religeiøse forskjeller.
 • My System og Carer Influences (MSCI). Acer. Mary McMahon, Wendy Patton, Mark Watson.My System of Career Influences is a qualitative tool which can be administered in individual counselling sessions or in a classroom setting. It is ideally suited as a rescource for classroom-based career educationprograms. It consists of an 11-page booklet that is filled out by the young client(s) and the Facilitators’ Guide. The Guide contains decision case and suggested learning activities that are particularly useful for practitioners working in school contexts to introduce career concepts and terms. The booklet is designed so that it can be administered on two separate occasions. MSCI has applicability across cultures and canaccommodate a wide array og career issues.
 • Organisasjon og ledelse. Struktur, sosiale relasjoner, politikk og symboler. Gyldendal. Lee G. Bolman, Terrence E. Deal. Den begrepsmessige kjernen i denne internasjonale bestselgeren er en firedelt modell, der organisasjoner betraktes fra fire ulike synsvinkler – som fabrikk, som familie, som jungel og som tempel. Forfatterne gir en samlende og lettfattelig framstilling av et stort og komplekst område av teorier, forskning og praksis, uten å servere overforenklede oppfatninger av hvordan hvert eneste ledelsesproblem skal løses. De konstentrerer seg først og fremst om stoff innenfor organisasjonsteori som har relevans for praksis. Målet med boka er ikke å komme med løsninger, men å stimulere til mer kraftfulle og utfordrene måter å tenke på når det gjelder muligheter og fallgruver i organisasjonen.
 • Career Anchors Self-Assessment. Wiley. Edgar H. Schein. The Career Anchor Self-Assesmentincludes a forty-item self survey and scoring instructions, a short desciption of the eight career anchor categories, and suggestions for next steps. This new editions is updatedto reflect today’s highly complex workplace. It is designed as a systematic way to explore past activities and future aspirations. It will help you recognize qualities that you might not have considered og have simply taken for granted.
 • Rett person på rett plass Gyldendal Akademisk. Espen Skorstad med bidrag fra Ova Schulze og Dag Øyvind Engen Nilsen. Ansettelser er noe av det aller viktigste organisasjoner og bedrifter foretar seg. Et feilvalg kan koste dyrt, mens gode ansettelser kan skape store verdier. I Rett person på rett plass presenteres en rekke arbeidspsykologiske metoder i personalutvelgelse og lederutvikling som bidrar til å heve kvaliteten på avgjørende rekrutteringsbeslutninger og lederevalueringer. Boken forener teori og praksis.
 • Motivasjon & jobbsøking Hegnar Media. Anneli Brannfjell Olsen. Mange mennesker snubler i løpet av et yrkesliv, og slike feilsteg kan gjøre det vanskelig å få nye muligheter. Ved å lese denne boken håper fortatteren at du skal bevege deg tryggere fremover, med pågangsmot, vilje og selvtillit, og at din motivasjon til å lykkes trigges av de utfordringene som finnes på din karrierevei.
 • Beslutningspyramiden Adekvat. Ari & Mona Riabacke. Daglig fatter vi mellom 2 500 og 10 000 beslutninger, valgmulighetene har aldri vært flere enn nå. Samtidig har hjernene våre forandret seg veldig lite siden steinalderen og rent evolusjonsmessig er det en kaffepause siden vi bodde i huler. Ari og Mona Riabacke er doktorer i beslutningstaking. Med denne boken ønsker de å øke kunnskapen om hvordan vi fungerer, hva som påvirker oss når vi fatter beslutninger og derigjennom hjelpe dere med å fatte klokere beslutninger, gjøre bedre forretninger og leve de livene dere ønsker.
 • Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv. Universitetsforlaget. Arne Svendsrud. Denne boka gir en oversikt over karriereveiledningens utvikling, fra test- og ekspertregimet, som preget forrige århundre, og fram til dagens læringsorienterte karriereveiledning. På veien diskuterer forfatteren interesser, verdier, personlighet, intervju og ulike karriereveiledningsverktøy; alt det karriereveilederen må kunne for at veisøkeren skal lære av og om sin egen karriere. Det er dette som er karrierelæring. Boka viser tydelig hva en systematisk karrierevalgprosess er. Samtidig legger den vekt på at det er veisøker selv som driver prosessen framover.
 • På sporet av den nye tid. Fagbokforlaget. Ivar Frønes og Ragnhild Brusdal. Å kunne gripe kulturelle og sosiale mønstre er av fundamental betydning for produsenter så vel som for politikere, for studenter som for lærere, for bilbransjen like mye som for samfunnsvitenskapen. Historien har ikke tenkt seg noe spesielt sted, men nåtiden bærer i seg varsler om det som kommer. På sporet av den nye tid tegner et bilde av tendensene i nåtiden, av livsstiler og statiske mønstre, og gir varsler for en nær fremtid…
 • Kunnskapssamfunnet. Gyldendal. Gunnar Grepperud, Berith Bergersen, Odd Einar Johansen, Geir Sæhle. Boka henvender seg til alle som er opptatt av kunnskapssamfunnet og voksnes kvalifisering; voksenopplæringsfeltets aktører, ledere på alle nivå i utdanningssystemet og arbeidslivet for øvrig, politikere og partene i arbeidslivet.
 • Luck Is No Accident. Impact Publishers. John D. Krumboltz, Ph.D. Al S. Levin, Ed. D. Unplanned events – chance occurrences – more often determine life and career choices than all the careful planning we do. A chance Meeting, a broken appointment, a sudden job loss, a «fill-in» job, a hobby- these are the kinds of experiences that lead to unexpected life directions and career choices. Luck Is No Accident actively encourages you to prepare for the unexpected, to take advatage og chance events, to make the most of random «happenstances.» Now revised and updated with specific advice these difficult economic times.
 • Orden og oppførsel Karakterer på jobben? Gyldendal. Dag Yngve Dahle. Ledere har til alle tider vurdert de ansattes arbeid og gitt uttrykk for hva de synes om arbeidet de gjør. Tidligere har verbale tilbakemeldinger vært det vanlige – enten i det daglige eller i medarbeidersamtaler. Fra forsiktige dialogorienterte tilbakemeldinger til direkte meldinger i en røff tone. Når skriftlige karakterer nå er blitt en vanlig form for tilbakemelding, er det naturlig å spørre seg hva slike karakterer egentlig viser. Hva forteller de egentlig? Hvilken funksjon har de? Hvordan gis karakterene egentlig?
 • EQ Emosjonell intelligens i livet og på jobben. Damm. Bodil Wennberg. Boken beskriver hvordan følelsesmessig intelligens påvirker oss gjennom hele livet. Med utgangspunkt i en enkel og pedagogisk modell i fem trinn -EQ-trappen -og med eksempler fra vår hverdag, analyserer forfatteren hvordan vi kan utvikle EQ på ulike måter. Boka henvender seg både til personer som i sitt yrke kommer i kontakt med andre mennesker, til lærere og pedagoger og til alle som er interessert i personlig utvikling.
 • Essential Elements of Career Counsleling. Processes and Techniques. Pearson. Norman E. Amundson, JoAnn Harris-Bowlsbey, Spencer G. Niles. Organized around the competencies required by the National Career Development Association, this concise, practical text examines the process og career counseling and techniques for helping clients make appropriate occupational decisions. The Authors take a holistic, lifespan approach to their subject, defining career counseling as the process by which a counselor works collaboratively with clients/students to help them clarify, specify, implement, and adjust to work- related situations, challenges, and changes.
 • Ledertyper. Ledelse og lederutvikling med Jungs typeforståelse. Optimas. Hallvard E. Ringstad og Thor Ødegård.
 • Sosial Kommunikasjon Personlig – samtale – verdi. Kommueforlaget. Cecilie Staude, Svein Tore Marthinsen. Facbook, blogg, Twitter og Youtube er en del av hverdagen til stadig flere av oss. De nye mediene gjør det enklere å dele opplevelser og innhold med hverandre. Kommunikasjonen er likeverdig og åpen. Makten deles. relasjonene mellom mennesker blir mer personlige, basert på samtaler og gjensidig verdi. Boka vil gi deg økt forståelse for den nytteverdien som bruk av nye medier kan innebære. Kunnskap om kanalenes egenart og bruksområder gjør det lettere for deg og din virksomhet å anvende dem på en god måte. Nyttig bruk kan bidra til å utvikle oss selv, arbeidsplassene våre og demokratiet vårt. Disse gevinstene kan realiseres hvis vi går inn i de utfordringene som sosial kommunikasjon innebærer.
 • Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring. Gyldendal. Anne-Marie Aubert, Inger Marie Bakke. Boken viser hvordan observasjon av relasjoner, veiledning og skriftlighet kan være måter å komme i kontakt med og utforske seg selv og sine egne opplevelser. På grunnlag av empirisk materiale samlet inn over en treårsperiode, får leseren «nøkler» til å forstå kompliserte prosesser knyttet til utvikling av relasjonskompetanse. Gjennom beskrivelsen av «rommene» som læringen foregår i, får hun også innblikk i hvordan det kan legges til rette for slike prosesser. Boken henvender seg til studenter og lærere i helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, men også til fagpersoner som ser utvikling av sin egen relasjonskompetanse som en avsluttet dannelsesreise.
 • Gruppeveiledning Karriereveiledning i skolen. Pedlex. Clare Seville. Dette heftet er et praktisk og nyttig bidrag til verktøyskassen til veiledere i arbeid med elever som ønsker å utforske livet sitt nå, og reflektere over hvordan de skal leve det i framtiden. Du vil kunne finne gode øvelser som skal skape aktivitet, refleksjon og inspirasjon, og hjelp til bruk av gruppeveiledning som metode i din karriereveiledning. Målet er at elevene skal bli bedre kjent med seg selv og at horisonten for muligheter skal utvide seg – og det på en morsom måte sammen med adre.
 • Se gorillaen! Etikk i arbeid. Universitetsforlaget. Øyvind Kvalnes. Moralske kriser i arbeidslivet de siste årene illustrerer behovet for etisk beredskap. Denne boken presenterer praktiske etiske verktøy som setter leseren i stand til å tenke gjennom konsekvensene av egne handlinger. Den er rikt illustrert med eksempler på aktuelle moralske dilemmaer som den enkelte arbeidstaker kan møte i hverdagen.
 • Flerkulturell fellesskole Kompetanse i mangfold. Janne Thorvaldsdatter Scheie. Pedlex. «Det er veldig lett å snakke om respekt og det er veldig lett å si at vi inkluderer og sånn, men (…) vi syns veldig fort de er litt rare uten at vi egentlig forstår hvorfor (…) jeg har egentlig ikke noe svar på det, den kulturkræsjbiten.» Skoleleder på ungdomstrinnet.
 • Aktør eller brikke Søkelys på menneskets selvforståelse. Cappelen. Roald Nygård. Forfatteren viser hvordan vitenskap om mennesket ofte etterlater seg et brikkepreget menneskebilde. Han er overbevist om at denne forståelsen fører galt av sted, både på det individuelle og på det mellommenneskelige plan. Han presenterer derfor et konstruktivistisk alternativ som vektlegger menneskets frihet til å tolke seg selv og verden på mange ulike måter. For de som opplever seg selv som ofre for omstendigheter de selv ikke har noen innflytelse over og har kjørt seg fast i forhold til sine omgivelser og sine medmennesker, kan et slikt alternativ bidra til en frigjøring.
 • Etikk for pedagoger. Gyldendal. Lars Gunnar Lingås, Etikk for pedagoger gir en innføring i  grunnleggende moralfilosofiske emner som pedagoger trenger for å handle etisk i sin hverdag i barnehage og skole. I boka legger forfatteren spesielt vekt på den diskursetiske tilnærmingen som samsvarer med yrkesgruppas tradisjon for å utvikle fagets verdigrunnlag og for å møte yrkesetiske utfordringer gjennom refleksjon. Forfatteren tar også opp forholdet mellom livssyn og etikk, og forholdet mellom menneskesyn, barnesyn  og etikk.
 • Profesjonsetikk om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. Universitetsforlaget. Svein Aage Christoffersen (red.). Forfatterne diskuterer hva profesjonsetikk er og viser sammenhengen mellom moralsk ansvarlighet og utvikling av profesjonell dømmekraft. De peker på respekten for enkeltmenneskets integritet, også kalt menneskets urørlighetssone, og på nødvendigheten av å kunne anerkjenne forskjellige livsformer i en pluralistisk kultur.
 • Narrativ etikk og profesjonelt hjelpearbeid. Gyldendal. Beate Indrebø Hovland. Boka er først og fremst rettet inn mot helse- og sosialfeltet og de moralske utfordringene som følger av å ha en hjelpende rolle i møte med mennesker som opplever sykdom og andre kriser som griper inn i deres livshistorie. Mange av perspektivene fra den narrative etikken vil imidlertid være relevante også for andre som ønsker å reflektere over mulige måter å forstå egne og andres livserfaringer på. Boka er mer et dypdykk enn en generell innføring i etikk. Derfor er boka særlig rettet inn mot master- og videreutdanningsnivå.
 • Psykologi i et nøtteskall. Hvorfor vi er som vi er og gjør som vi gjør. flux forlag. Pål Johan Karlsen. Forfatteren beskriver flere psykologiske fenomener samt aktuelle tenkere og forskeres tilnærming til det kompliserte samspillet mellom mennesker. Leseren får også en rekke spørsmål og bryne seg på- som kan være med på å belyse en del trekk vi mennesker har felles, og kanskje gi oss litt større innsikt? For eksempel: Hvorfor unngår vi så ofte å småsnakke med fremmede? Og hvorfor er vi så redde for å bli avvist? Sliter du med å holde frister? Og hvor pålitelig er hukommelsen? Jatter du med i stedet for å motsi folk? Greier du å vurdere egne arbeidsprestasjoner? Fremkaller noen av vennene dine blandede følelser hos deg? Og hvor vanlig er det å bli misunnelig?
 • Det er ikke mer synd på deg enn andre En bok om ansvar og frigjøring  Hertervig, Ingvard Wilhelmsen Gjennomgangsfiguren i denne boken er en 30 år gammel kvinne som etter en vanskelig oppvekst  fikk store psykiske problemer og gikk inn i en offerrolle i livet sitt. Et offer forklarer sine problemer med ting som har skjedd i fortiden; man føler seg låst, og det er ingenting man kan gjøre med det. Andre må ta ansvaret. Da forfatteren i samtale med pasienter sa til henne «Det er ikke mer synd på deg enn andre», følte hun seg utrolig krenket. Til tross for dette tok hun etter en tid et gjennomgripende oppgjør med sine egne holdninger og atferd, blant annet offerrollen.
 • Energityvene Utmattelse i sykdom og hverdag Aschehoug Torkil Berge, Lars Dehli & Elin Fjerstad «Hvordan lever man et best mulig liv når kreftene det krever, ikke er der?» Denne boken er skrevet for alle som har vedvarende utmattelse. Også mange som opplever «å ha møtt veggen», vil kunne ha nytte av forslagene som beskrives. Boken er dessuten anvendelig for pårørende så vel som helsepersonell som møter personer med utmattelse.
 • Se mulighetene Arbeidsliv og psykisk helse Gyldendal Torkil Berge, Erik Falkum Hva du gjør, sier noe om hvem du er . Å delta i arbeidslivet er en kilde til anerkjennelse, fellesskap og personlig identitet. Derfor er det viktig å utvikle metoder som gjør det mulig for dem som ønsker det, å ha en jobb- også når de har psykiske helseproblemer. Denne boken beskriver nyttige teoretiske forståelsesmodeller og konkrete tiltak  som hjelper. En forutsetning for å lykkes er et godt samarbeid mellom personen selv og arbeidsplassen, og ofte også mellom helsepersonell og personell i NAV.
 • I veiledningens landskap Innføring i veiledning og rådgivning Høyskoleforlaget Kaare Skagen Boken gir en innføring i de viktigste modellene innenfor pedagogisk veiledning. I alt ti forskjellige modeller blir presentert med historisk bakgrunn, sentrale begreper, perspektiv på veilederrolle og metoder. Hvert kapittel inneholder kritikk og innvendinger mot modellene. Teoristoffet blir satt inn i sammenheng med veiledningsekspansjonen og de store veiledningstradisjonene. Dette er  den eneste boka på norsk som gir oversikt over alle aktuelle retninger innenfor  pedagogisk veiledning.
 • Du leder! Om ansvar, tillit og gode relasjoner. Cappelen Damm. Maria Törnblom. Maria Törnblom har tidligere skrevet populære håndbøker om å lede seg selv – dette er den første om å lede andre. Boken retters seg likevel ikke bare mot sjefer, men mot alle som er interessert i å nå et mål, håndtere vanskelige samtaler eller skape  fellesskap og fremgang. Som fotballtrener, lærer eller prosjektleder trenger du verktøy for å spre motivasjon og drive dine visjoner igjennom. Og mekanismene er de samme enten det er snakk om å motivere tre hundre ansatte mot et felles mål eller å få barna til å rydde rommet sitt. Tenker du etter, så leder du mer enn du tror.
 • Tankevirus Gyldendal. Hanne H. Brorson. Hver dag har 95% av oss tanker med paranoid, suicidalt, depressivt, angstfullt eller tvangspreget innhold. Så hvorfor er ikke 95% av oss pasienter i det psykiske helsevesenet? Forklaringen er enkel: Alle har skrullete tanker, men ikke alle tror på dem. Tankevirus handler nettopp om de skrullete tankene og om hvordan vi kan avsløre dem når de gir seg ut for å være troverdige.
 • Kunsten å omgås hverandre En bok om ledelse, bedriftskultur og etikk. Gyldendal. Guttorm Fløistad. Dette er en utradisjonell bok om ledelse og bedriftskultur. Den er skrevet ut fra norsk virkelighet, men med mange sideblikk til asiatiske og amerikanske forhold, og til ledere og kulturer fra norsk historie og fra verdenshistorien. Her får vi analyser av historiens store ledere og konkrete eksempler på forandringsledelse fra norske, amerikanske og asiatiske bedrifter. Utgangspunktet er verdistyrt ledelse. Perspektivet er bredt og poengene ofte overraskende.
 • Velferdsstaten møter verden Arbeidsplasser i endring. Gyldendal akademisk. Marie Louise Seeberg. Den norske velferdsstaten møter verden på flere måter. Globaliseringen merkes i den norske helse- og omsorgssektoren gjennom økt  migrasjon, ved at en økende andel av de ansatte har innvandrerbakgrunn. Samtidig skjer det en rekke endringer i måten offentlig sektor organiseres på. Endringene har sitt utspring i en globalisering av et knippe ideer om hvordan det offentlige bør moderniseres, reformeres, effektiviseres og styres. Reformene blir kalt ny offentlig styring.
 • «For folk flest» -fleksibel utdanning i praksis. Gyldendal akademisk. Gunnar Grepperud(red). Ved U-vett har man i flere år arbeidet aktivt med å utvikle og tilby studier rettet mot eksterne målgrupper. I denne boka samles erfaringer U-vett har gjort. Fokus er rettet mot hvordan man best mulig kan legge til rette for livslang læring. Artiklene bygger på erfaringer fra ulike fagområder og fra tilbud rettet mot ulike grupper. Boka gir konkrete eksempler  fra alle faser i utvikling og gjennomføring av studietilbud, fra behovsidentifisering og motivering til evaluering og kunnskapsanvendelse. Forfatterne er, eller har vært, ansatt ved U-vett og representerer en flerfaglig bakgrunn.
 • Profesjon, kjønn og etnisitet Cappelen Damm akademisk. Anne Leseth & Kari Nyheim Solbrække (red.). Denne boka synliggjør forbindelseslinjene mellom kjønn og etnisitet i helse – og sosialfaglige profesjoner. Hvilke rådende kjønnsmodeller eksisterer i velferdsstatens profesjoner, og har disse blitt utfordret av økt globalisering og arbeidsinnvandring? Boka egner seg for studenter innen sosial – og helsefaglige profesjoner, samfunnsvitenskapelige fag og forskere som er interessert i kulturanalytiske problemstillinger knyttet til norske profesjoner og profesjonsutdanninger.
 • Utdanningsvalg – identitet og danning Gyldendal Akademisk. Lars Gunnar Lingås, Unni Høsøien (red). Faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet skal hjelpe ungdom til å finne ut ikke bare hva de vil bli, men også hvem de er. De skal finne seg selv og forme sin identitet ut fra verdier og interesser. De skal gjøre livsvalg like mye som utdannings -og yrkesvalg. De skal evne å se seg selv som sosialt og kulturelt aktive samfunnsborgere. Og de skal finne muligheter i et mangfoldig samfunn i stadig endring. Skolens danningsmål er derfor helt sentrale i dette faget. Boka henvender seg til lærere og rådgivere som vil bidra til at skolens tilbud om karrierelæring settes i et helhetsperspektiv. Ikke minst er boka skrevet for dem som vil kvalifisere seg for denne viktige oppgaven.
 • Pedagogisk Veiledning Gyldendal Akademisk. Lars Gunnar Lingås, Knut-Rune Olsen(red).  Hva gjør en lærer god? Hva er den beste måten å lære på? Dette er grunnleggende spørsmål i et samfunn der kunnskap og utdanning får økt betydning. Boka gir en bred teoretisk og praktisk forståelse av fagfeltet og henvender seg til alle som arbeider i lærerutdanning, studenter og lærere i skoler og barnehager. Alle som deltar i veiledningsvirksomhet i yrkesfeltet, vil ha nytte av boka.
 • At vejlede i fællesskaber og grupper Schultz. Rie Thomsen, Randi Boelskifte Skovhus og Rita Buhl. Bogen giver overblik, redskaber og inspiration til en menings- og betydningsfuld vejledning. Bogen udfolder mulighederne og gør det overskueligt at komme i gang med kollektiv vejledning. En pædagogisk model for organisering af vejledning i fællesskaber bliver udfoldet og forklaret. Desuden præsenteres fem udvalgte metoder til gruppevejledning. Bogen sammenligner de forskjellige metoder og behandler særlige etiske problemstillinger i forhold til vejledning i fællesskber og grupper.
 • Etikk – en praktisk vinkling en verktøykasse med ni perspektiver Fagbokforlaget. Kjartan Skogly Kversøy. Denne bokenpresenterer ni grunnleggende perspektiver på etikk, og er en revidert og utvidet utgave av boken med samme tittel fra 2005. Boken er lagt opp slik at leseren skal kunne tilegne seg verktøy som kan brukes til å analysere hverdagens og arbeidslivets etiske utfordringer og dilemmaer. Forfatteren legger vekt på det praktiske, og toner ned teoretiske detaljanalyser. Han belyser grunnmønstre innenfor det enkelte perspektiv, og viser styrke og svakheter. Meningen er  at en skal kunne lese om et perspektiv, for så å kunne reflektere over dette i møte med praktiske utfordringer. Bokens nye femte del inneholder en verktøykasse for strukturert etisk refleksjon.
 • Ung voksen og utenfor  Mestring og marginalitet på vei til voksenliv Gyldendal Akademisk. Torild Hammer og Christer Hyggen. Forfatterne presenterer ny kunnskap og forskning om ungdom som står i fare for å havne utenfor samfunnet og å bli marginalisert. Forskingsbidragene viser også at det å havne utenfor kan få store konsekvenser for den enkeltes livskalitet og mulighet til selvrealiserig, og at marginalisering har store personlige og samfunnsmessige konsekvenser og kostnader.

Her finner du lenker til Fagdagen som arrangeres i regi av Karrieresenter Østfold og lenker til relevante kurs, konferanser og seminarer for deg som jobber med karriereveiledning.

Under har du også en liste med andre relevante lenker for karriereveiledere.

Fagdager

Se egne nettsider for Karrieresenter Østfolds årlige Fagdag – her finner du også presentasjoner fra tidligere arrangerte fagdager

Konferanser og seminarer

Lenker for karriereveiledning

Kompetanse Norge – koordinerer karriereveiledningsfeltet i Norge gjennom Nasjonal enhet for karriereveiledning. Målet er å styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser.

Utdanningsdirektoratet rådgivning – nettside for rådgivere og karriereveiledere. Inneholder aktuelt stoff og nyheter på fagområdet.

Rådgiverforum – er et faglig forum som arbeider for å utvikle karriereveiledningen (yrkes- og utdanningsrådgivningen) og den sosialpedagogiske rådgivningen på alle nivåer i utdanningssystemet.

IAEVG – International Association for Educational and Vocational Guidance

Career Scotland – se hvordan de tenker og integrerer karriereveiledning i Skottland.

vejlederforum.dk – et dansk møtested for karriereveiledere, sosialrådgivere, jobbkonsulenter etc.

Håndbok for karrieresamtalen – et hjelpemiddel for kontaktlærer/rådgiver i forbindelse med gjennomføring av karrieresamtalene i grunnskolen og i videregående opplæring. Også nyttig for foreldre/foresatte.

Utdanningsdirektoratet – her finner du en mengde statistikk, lover, forskrifter, læreplaner publikasjoner m.m. Direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

Læreplaner LK06 – for videregående opplæring finner du her.

Se på nettsidene til fagskolene i landet og til Statlig spesialpedagogisk tjeneste, støttesystem som skal bidra til å legge til rette for god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

norge.no – din veiviser i det offentlige.

skoleporten.no – nettstedet er en del av det nasjonale skolesystemet og samler bl.a. tilgjengelig data om skoler, læremiljø, karakternivå osv. Hensikten er å gi grunnlag for videreutvikling av skolen.

Kunnskapsløftet – siste nytt og informasjon om Kunnskapsløftet.

nokut.no – Nokut skal kontrollere og bidra til å utvikle kvaliteten på høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. De gir også generell godkjenning av høyere utdanning i utlandet.

nordskol.org – siden inneholder informasjon om organisasjonene og pekere til sentrale temaer innenfor skolesektoren i de nordiske landene.

siu.no – senter for internasjonalisering av høyere utdanning. Er et kompetanse- -og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid innenfor utdanning og forskning.