Gratulerer med kvinnedagen!

Karrieresenter Østfold sin kvinnelige leder Gitte Flakk Hovin

I 1910 ble den internasjonale kvinnedagen etablert i København. Dagen skulle fungere som en aksjonsdag for stemmerett for kvinner. I 1975 ble 8. mars proklamert som en internasjonal kvinnedag av FN. Hovedsakene som har blitt løftet frem på denne dagen har ikke bare omhandlet stemmerett og like muligheter, men også tilknytning til arbeidslivet og lik lønn for likt arbeid. I dag, 112 år senere er vi her igjen – men er det fremdeles nødvendig å jobbe spesifikt for kvinners rettigheter?


Norge – verdens mest likestilte land?

Norge er et av verdens mest likestilte land. Vi har svært høy yrkesdeltakelse blant kvinner, og vi har hatt en bedre utvikling enn mange andre land når det kommer til kvinners rettigheter, samt kvinners økonomiske og sosiale uavhengighet. Likevel er det en lang vei igjen å gå før vi er i mål når det gjelder likestilling.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det fortsatt er store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, at flere kvinner enn menn jobber deltid, og at det er færre kvinnelige ledere til tross for at det er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning. Det er også slik at færre kvinner enn menn starter egen bedrift. Kvinner sparer og mindre enn menn og ofte kommer dårligere ut etter et samlivsbrudd. Også når vi snakker om helse kommer kvinner dårligere ut enn menn, da det forskes for lite på kvinnehelse og fødeomsorgen stadig reduseres.

Kvinner tjener mindre enn menn

Når menn har tjent 100 kroner, har kvinner kun tjent 87 kroner og 50 øre. Det betyr i praksis at kvinner jobber gratis fra 16. november og ut året. Gratis! Kapitalgapet, den økonomiske forskjellen mellom kvinner og menn, lever i beste velgående. Noe av lønnsforskjellene finner vi forklaringer på, men det finnes også eksempler på like yrker med uforklarlige forskjeller i lønn. Ifølge SSB har lønnsforskjellene mellom menn og kvinner økt under koronapandemien. Trolig har økningen sammenheng med endringer i arbeidslivet som følger av koronatiltakene. Lønnsforskjellen mellom menn og kvinner forklares også av at menn og kvinner velger ulike yrker, og at typiske kvinneyrker ofte er lavere lønnet. Hvorfor er det slik?

Halvparten av alle kvinner jobber deltid

Arbeidstid er en faktor som påvirker lønnsnivået. Når vi snakker om arbeidstid så er det slik at deltidsarbeid er langt vanligere blant kvinner enn blant menn. Og lønnsnivået for deltidsstillinger er generelt lavere enn for heltidsstillinger. Videre er lederyrker og yrker som krever høyere utdanning ofte godt betalte yrker. Og godt betalte yrker har lavere andel deltidsstillinger sammenliknet med andre yrker. To helt ulike spiraler der altså. En yrkesgruppe som peker seg ut som et godt eksempel er sykepleierne. Sykepleie er et typisk kvinneyrke, og en stor andel av yrkesgruppen jobber ufrivillig i deltidsstillinger. Yrkesgruppen har og lavere lønn sammenliknet med andre yrker som også krever minimum 3-årig høyere utdanning. Etter flere år med pandemi har vi takket sykepleierne, men takk og ros for innstasen har ikke gitt stor uttelling på hverken på lønn eller stillingsprosent. Det er jo også noe å tenke på!

For få kvinnelige ledere

I vinter har dramaserien Lykkeland blitt vist på NRK. I serien er året 1977 og vi møter Anna Hellevik, den beste økonomen i sitt kull. Hun søker utallige jobber uten tilbud om arbeid. Det er først når hun endrer sitt navn på CV-en til Arne at hun blir innkalt til intervju og tilbudt jobb. Heldigvis har mye endret seg i Norge siden 1977. Til tross for store endringer, er det slik at vi finner flere ved navn Arne enn det er kvinner på listen over Norges hundre best betalte ledere. Det er generelt færre kvinner enn menn som blir ledere, og når det gjelder toppledere så er det nesten utelukkende menn. Dette kan kanskje delvis skyldes personlige valg og tilfeldigheter, men vi kan ikke se bort i fra at det er strukturelle faktorer i vårt samfunn som er med på å opprettholde forskjellene mellom menn og kvinner. For eksempel er det kun 3 av 4 menn som tar ut full fedrekvote av foreldrepermisjonen, og når det gjelder fordeling av husarbeid så gjør kvinner fortsatt mest.

Ja!

Så, er det fremdeles nødvendig å jobbe spesifikt for kvinners rettigheter? Ja! Når kvinner bare blir betalt 87, 5 prosent av mannens lønn, jobber ufrivillig deltid, og ikke er like «viktig» som mannen når det kommer til helse og forskning, ja da er det fortsatt en jobb å gjøre for likestillingen. Den internasjonale kvinnedagen er en viktig dag hvor vi blir minnet på at vi må fortsette å jobbe for likeverd, like muligheter og likelønn. Slik jeg ser det er 8. mars en god dag til å reflektere over kvinners plass i samfunnet.

Gratulerer med dagen!


Vil du lese mer om kvinnekampen? Se Kompetanseforums tips til relevante bøker: I anledning kvinnedagen 8.mars: 5 bøker om kvinnekampen – Kompetansforum Østfold (kompetanseforum.no)

Kilder:

Statistisk sentralbyrå: