Hva skjuler seg bak yrkestittelen rådgiver i offentlig sektor?

Hva skjuler seg bak yrkestittelen rådgiver i offentlig sektor?

Med en bachelor- eller mastergrad kan du få mange forskjellige jobber innenfor offentlige etater. Det kan være i kommuner, fylkeskommuner eller statlige virksomheter. Visste du for eksempel at du kan jobbe med byggeprosjekter? Eller hjelpe unge mennesker tilbake til yrkeslivet? Eller gi råd til bønder som vil starte med egen osteproduksjon?

Her får du møte seks personer i Østfold (og en litt utenfor) som jobber som rådgiver i offentlig sektor*

Anders Melleby Fremmerlid, seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Sarpsborg

Arbeidsoppgaver:
Jeg jobber med alle våre ordninger, som går ut på at vi gir lån og tilskudd og tilbyr kompetansetjenester til bedrifter. Deler av året jobber jeg med bedrifter innenfor landbruket, både det tradisjonelle landbruket og nye næringer. De nye næringene kan være videreforedling av mat, for eksempel spekemat eller annen kjøttproduksjon, eller ost basert på egen melkeproduksjon. Det kan også være turisme, overnattingstilbud eller Inn på tunet, som er velferdstilbud for blant annet barn, basert på gårdens ressurser, som hest eller andre dyr.

Hvorfor jeg søkte jobben:
Jeg hadde egentlig lyst til å starte opp som gründer, for jeg har alltid syntes det har vært spennende å tenke nytt, etablere noe nytt. Jeg skrev masteroppgave innenfor bygdeturisme, og da traff jeg mange gründere. Etter studiene jobbet jeg i bank i mange år. Det var en nyttig erfaring for den jobben jeg har nå.

Bakgrunn:
Master i økonomi og ressursforvaltning fra NMBU. Er også utdannet agronom og driver egen gård.

Marit Pedersen, rådgiver idrett og folkehelse i Sarpsborg kommune

Arbeidsoppgaver:
Jeg har ansvar for friluftsliv, kulturminner og folkehelse. Når det gjelder friluftsliv, så har jeg planansvar, det vil si at jeg lager forvaltningsplaner for friområder (arealer regulert til frilufstliv). Her jobber jeg tett med teknisk sektor i kommunen. Vi er opptatt av å stimulere folk til å være fysisk aktive og bruke naturen, for eksempel å gå eller sykle i stedet for å bruke bil. Innenfor kulturminner jobber jeg blant annet med formidling og tilrettelegging av informasjon, i samarbeid med fylkeskommunen. Jeg laget også nylig en kulturminneplan for Sarpsborg kommune som ble vedtatt av politikerne tidligere i år. I arbeidet mitt har jeg mye kontakt med både innbyggere og bedrifter. Jeg samarbeider også mye med frivillige lag og foreninger. De er viktige møteplasser i et folkehelseperspektiv, ikke minst med tanke på at ensomhet er et stort problem i samfunnet.

Hvorfor jeg søkte jobben:
Jeg søkte ikke jobben, men fikk den på grunn av intern omorganisering.

Bakgrunn: Bachelor i kulturarbeid fra daværende Telemark Distriktshøgskole, grunnfag (årsstudium) i historie og kortere kurs i planlegging og ledelse. Jeg har vært ansatt i Sarpsborg kommune siden 1995, hvor jeg tidligere også har jobbet med bosetting av flyktninger.

Henrik Moholdt, veileder (rådgiver) i NAV Hadeland

Arbeidsoppgaver:
Jeg jobber med å få unge mennesker som er sykmeldt tilbake i arbeid, og med å forebygge sykdom og sykmeldinger hos de unge. Mye av tiden går med til veiledningssamtaler med ungdommene. Det handler blant annet om å hjelpe dem med å finne en ny jobb hvis de har helseproblemer og ikke kan fortsette i den jobben de har. Jeg informerer dem også om regelverket for sykefravær. Jeg samarbeider mye med en jobbspesialist i NAV og en fagperson fra Oppfølgingstjenesten. Kompliserte saker drøfter jeg dessuten gjerne med kollegene mine i Ungdomsteamet i NAV Hadeland.

Hvorfor jeg søkte jobben:
Jeg ønsket nye utfordringer. Jeg er opptatt av personlig utvikling, og syntes jeg hadde prøvd alt i min tidligere jobb. Dessuten ville jeg ha en 8 til 16-jobb, siden jeg tidligere hadde medleverturnus. Jeg syntes NAV virket spennende, og ville gjerne jobbe med sykefravær. Det virket også interessant å jobbe i en organisasjon som mange mener mye om. Jeg ønsket i tillegg å bytte fra privat til offentlig sektor, fordi jeg tenkte at det var bedre arbeidsvilkår og lønn.

Bakgrunn:
Bachelor i barnevernspedagogikk. Tar nå master i karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet. Har tidligere arbeidet som miljøterapeut i en privat barnevernsinstitusjon. På fritiden lager jeg en egen podkast, Psyktmann. Det er et lavterskeltilbud for menn i alle aldre, et åpent forum hvor menn kan snakke om psykisk helse.

Tonje Brun, rådgiver i Seksjon for eiendomstjenester ved Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

Arbeidsoppgaver:
Mine viktigste oppgaver er å foreslå, planlegge og gjennomføre byggeprosjekter. Jeg er et bindeledd mellom Høgskolen i Østfold og eksterne samarbeidspartnere, som entreprenører, arkitekter, håndverkere og interiørarkitekter. Jeg har også ansvar for innkjøp og anbudsprosesser. Byggeprosjektene er blant annet omgjøring av arealer. Enten at vi river og bygger opp nytt, eller at vi endrer bruksområdene. Ett prosjekt som nylig ble ferdigstilt, er «Vrimle» ved Campus Halden. Hele den åpne hallen som klasserommene går ut fra, var lite møblert. Nå har det blitt ulike soner hvor studenter og ansatte kan møtes, jobbe og treffes. Et annet eksempel er ved Campus Fredrikstad, hvor vi rev en etasje og bygget den opp på nytt, med 1/3 av arealene for studenter og 2/3 til ansatte.

Hvorfor jeg søkte jobben:
Jeg trives godt med oppgaver som har en start og en slutt. At prosjektene foregår mange forskjellige steder, hvor jeg kommer i kontakt med store deler av organisasjonen. Det er høyt tempo, og jeg har en ganske fri rolle, med frihet til å skape min egen arbeidsdag.

Bakgrunn:
Utdanning: Cand.Mag. (bachelor), med fagene statsvitenskap, filosofi og offentlig rett fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Østfold. Videreutdanning på bachelor- og masternivå i prosjektledelse fra BI.

Arbeidserfaring: Har vært ansatt ved Høgskolen i Østfold siden 2013. Arbeidet de første årene med eksamensadministrasjon og HMS. Før dette jobbet jeg blant annet som resepsjonist ved Institutt for fredsforskning i Oslo.

Anja Houmb, HR-rådgiver i Fredrikstad kommune

Arbeidsoppgaver:
Innenfor HR kan man jobbe på mange forskjellige områder. Jeg har ansvar for lederutvikling og medarbeiderundersøkelser. Vi har et eget lederutviklingsprogram for alle de rundt 350 lederne, på alle nivåer, i kommunen. Programmet er basert på det som kalles mestringsorientert ledelse. Jeg planlegger blant annet ledersamlinger, og jobber jevnlig med å organisere kurs, opplæring og utviklingstiltak for lederne. Jeg jobber dessuten med to medarbeiderundersøkelser som arrangeres annethvert år. Den ene er en såkalt 10-faktorundersøkelse, den andre handler om likestilling og inkludering. Disse undersøkelsene sendes til alle de 6600 ansatte i Fredrikstad kommune. Jeg har ansvar for å sette opp, gjennomføre og presentere undersøkelsene. De presenteres både for ansatte og for politiske utvalg.

Hvorfor jeg søkte jobben:
Det å jobbe med utviklingsoppgaver synes jeg er morsomt. Det er dessuten mange hyggelige folk her i kommunen, spesielt setter jeg pris på å jobbe ut mot lederne ute i «felten», som skoler, barnehager og sykehjem.

Bakgrunn:
Utdanning: Cand.Mag. (bachelor) innen personalfag og økonomi fra NTNU. Master i ledelse og organisasjonspsykologi fra BI. Tidligere arbeidserfaring: HR-konsulent og markedskoordinator i forsikringsselskapet Storebrand.

Cathrine Løchsen, seniorinspektør i Arbeidstilsynet, kontorplass i Moss

Arbeidsoppgaver:
Jeg er ansatt som seniorinspektør i Arbeidstilsynet. Jobben min er å føre tilsyn, det vil si kontrollere at arbeidsgivere følger lover og regler slik at arbeidstakerne unngår sykdom og skade i jobben sin. Temaene for mine tilsyn kan være varsling, mobbing og trakassering, vold og trusler samt muskel -og skjelettplager. Vi har et stort mangfold når det gjelder inspektørenes bakgrunn. Hos oss har vi ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere, samfunnsvitere, sosiologer, organisasjonspsykologer, ingeniører, kjemikere, leger, jurister og politi med mer. Det alle har felles utover bachelorgrad er tilleggsfag. Det er ikke krav om master, men videreutdanning tilsvarende master. Typiske videreutdanninger hos oss er innenfor områder som organisasjon og ledelse, bedriftshelse, arbeidsrett og prosjektledelse. Bakgrunn fra HMS– arbeid, for eksempel som verneombud eller tillitsvalgt, teller også positivt. De fleste som søker seg til oss har noen års arbeidserfaring.

Hvorfor jeg søkte jobben:
Det var litt tilfeldig. Etter studiene jobbet jeg som fysioterapeut både i kommune, på sykehus og ved et rehabiliteringssenter. Det var den gang vanskelig å få fast stilling som fysioterapeut, så derfor søkte jeg stilling som bedriftsfysioterapeut og HMS-rådgiver i en bedriftshelsetjeneste. Det var her min interesse for arbeidsmiljø og bedriftshelse oppsto.

Bakgrunn:
Bachelor i fysioterapi fra Høgskolen i Oslo (nå OsloMet), Bedriftsøkonom fra BI. Videreutdanning i HMS-ledelse, arbeidsrett, bedriftshelse, arbeidspsykologi og veiledning (fag/delemner fra ulike høyskoler).

Les mer om yrket rådgiver i offentlig sektor på Utdanning.no.

*Stillingstitlene kan variere, men arbeidsoppgavene kan være de samme for en som kalles rådgiver og en som har tittelen inspektør eller veileder.