Hvorfor bruke utdanning.no i veiledning?

Utdanning.no er en nasjonal nettportal for informasjon om utdanning og yrker, med oversikt over det norske utdanningstilbudet. Portalen har flere verktøy som kan hjelpe veisøker til å se muligheter og til å ta informerte valg. I denne bloggen ønsker jeg å dele kunnskap om hvordan vi ved Karrieresenter Østfold bruker utdanning.no i vår arbeidshverdag.  Forhåpentligvis også gi inspirasjon til hvordan du kan utforske og bruke utdanning.no i møte med dine veisøkere. Illustrasjon hentet fra utdanning.no.

Hvem er vi?

Karrieresenter Østfold er en gratis veiledningstjeneste med et bredt tilbud innen yrke og utdanningsveiledning til alle over 19 år bosatt i gamle Østfold fylke. Som et av Norges eldste offentlige karrieresenter har vi siden oppstart i 2009 møtt mange østfoldinger gjennom både kollektive og individuelle tilbud.  Vi er faglig oppdaterte på karriereveiledningsfeltet og bruker metoder og verktøy forankret i anerkjente karriereteorier. Et av våre mest brukte verktøy er utdanning.no. og vi har blitt oppfordret av flere samarbeidspartnere om å dele våre erfaringer. Vi har derfor laget webinaret «Hvordan bruke utdanning.no i veiledning?» der vi deler tips om hvordan vi bruker utdanning.no i veiledning, samt skrevet denne bloggen.

Å la mennesker finne muligheter

Vi ønsker at våre karrieretjenester skal bidra til at den enkelte utvikler karrierekompetanse og selv blir i stand til å håndtere egen karriere i et livslangt perspektiv. Dette kommer til uttrykk i vår visjon som er å la mennesker finne muligheter. Denne visjonen oppsummerer vår grunnleggende tro på at den enkelte veisøker er i stand til å håndtere egen karriere til beste for seg selv, både i kort og langsiktig perspektiv. Karriereveiledningssamtalen er derfor en samtale mellom to likeverdige parter. Gjennom en kombinasjon av informasjon, refleksjon, utforskning og utfordring, kan veisøker få økt innsikt om seg selv og kunnskap om sine muligheter. Utdanning.no er et av flere gode verktøy for dette og gjør at veisøker kan gå et steg videre på sin karrierevei. I denne prosessen har vi som karriereveiledere en tilnærming som nøytral samtalepartner.

Finne utdanning

Utdanning.no presenterer over 7000 utdanninger i Norge. De samarbeider med en rekke aktører i utdanningssektoren og henter sin informasjon fra universiteter, høgskoler, fagskoler, folkehøgskoler, vilbli.no og Samordna opptak. De har også laget utdanningsbeskrivelser der de presenterer alle studier innenfor samme fag eller kategori baser på Norsk standard for utdanningsgruppering for å gjøre det enklere å finne fram.

Finne yrke og bedrift

Utdanning.no har yrkesbeskrivelser som er kvalitetssikret av fag- og bransjeorganisasjoner. For å kunne gi mer utfyllende informasjon presenteres også hvert yrke med intervju av personer som jobber i yrket. I tillegg presenteres statistikk fra Nav, SSB og fagorganisasjoner over blant annet lønn og bedrifter.

Hjelp til å velge

Utdanning.no har flere inspirasjonsverktøy som kan hjelpe våre veisøkere til å velge utdanning eller yrke.

Et av våre mest brukte verktøy er Jobbkompasset, som gir oversikt over yrker i ulike bransjer på en oversiktlig måte.

Et annet verktøy vi bruker mye er Karakterkalkulatoren som kan hjelpe veisøker med å regne ut sitt karaktersnitt. Den viser også hvilke poeng og fagkombinasjoner som kreves til ulike studier fra Samordna opptak.

Et tredje verktøy jeg vil trekke frem her er Utdanningssystemet. Den viser en visuell fremstilling av det norske utdanningssystem og er tilgjengelig på 20 språk.

Se nettsiden for full oversikt over alle verktøyene, her er det mange nyttige verktøy å velge blant.

Karrierelæring

Som karriereveiledere er det viktig tenke over vår rolle. Dette er kanskje særlig viktig når vi bruker digitale verktøy, og vi må passe på at veiledningene ikke blir så «tekniske». Det handler om å ha veisøkers behov og ønsker for veiledningen i fokus. I et karrierelæringsperspektiv bør vi også ha to tanker i hodet på en gang, og ha både et «her og nå-fokus» samtidig som en har med seg hva som kan være nyttig for fremtiden. I våre veiledninger introduserer vi derfor alltid nye nettsider med å vise førstesiden, selvfølgelig også når vi bruker utdanning.no. Vi får da informert om hvem som eier siden, hvordan den er bygd opp og hva de kan finne her. Slik at de selv kan bruke siden videre etter endt veiledning og ved senere behov.  

Ved fysiske veiledninger ser vi sammen på vår PC, og ved videoveiledning deler vi skjerm. Vi bruker også nettsiden ved telefonveiledning, da sitter vi ved hver vår PC evt. mobil/nettbrett. Det krever litt mer tid, koordinering og samhandling, men fungerer overraskende godt.

Flere av våre kunder med svake digitale ferdigheter har faktisk uttalt etter veiledning med utdanning.no, at de har fått økt sin digitale kompetanse og at dette var inspirerende til videre utforskning og mer digital læring. Noen foreldre har også funnet stor glede i å lese seg opp på utdanningsområdene til sine barn, slik at de har fått både mer innblikk og ny forståelse for dem et ukjent fagområde og yrke.

Mer enn en nettside

Utdanning.no er mer enn bare en nettside, de er også aktive i flere sosiale medier. Blant annet har utdanning.no egne kanaler på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Vimeo og LinkedIn. I tillegg sender de ut nyhetsbrev, drifter digital nettressurs for faget utdanningsvalg og veilederforum.no. Sjekk ut om det er flere plattformer du bør følge dem på.

Kilde: utdanning.no