Jobb innen psykisk helsearbeid og rusproblematikk – et yrke for deg?

Jobb innen psykisk helsearbeid og rusproblematikk – et yrke for deg?

Personlig egnethet og rett kompetanse er viktig dersom du skal jobbe med mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. Det å ha troen på menneskene er spesielt viktig. Vi har snakket med Line Skoglund som er avdelingsleder for Psykisk helseteam og Aktivitetssenter for rus og psykisk helse i Halden kommune.

Virksomhetens oppgave er å gi et behandlings-, aktivitets- og oppfølgingstilbud til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. De holder til midt i Halden sentrum, og der jobber det hovedsakelig sykepleiere, vernepleiere og sosionomer. Mange har videreutdanning innen psykisk helsearbeid og rus. Virksomheten Line er en del av har ansatte fra Psykisk helseteam og Rusteam, de har også et feltteam som følger opp mennesker med rusproblematikk i deres hjem. I tillegg har de et aktivitetssenter, som gir gruppebaserte behandlings- og aktivitetstilbud. Kommunen tilbyr også oppfølgingsboliger til mennesker med alvorlig psykisk lidelse av kronisk art. Der jobber det mennesker med helse og sosialfaglig bakgrunn, men også assistenter som er personlig egnet for en slik jobb.

Line forteller at de er i ferd med å etablere to nye tilbud. Et FACT-team for mennesker med en alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk, og et tilbud for rask psykisk helsehjelp.

1: Hva skal til for å få jobb i Halden kommune innenfor rus og psykisk helse?

De utdanningene som er aktuelle for å jobbe hos oss er i hovedsak en 3årig bachelorgrad i sykepleie, vernepleie eller sosialfaglig arbeid. Vi har også noen stillinger for helsefagarbeidere. For å jobbe i Psykisk helseteam er det krav om en videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid (60 studiepoeng). På vårt aktivitetssenter er det krav om en treårig helse – og sosialfaglig bachelorgrad, sykepleier, vernepleier eller sosionom . Det er ønskelig med en videreutdanning innen psykisk helse og/eller rus, med det er ikke et krav.

2: Finnes det mulighet for å jobbe i denne bransjen uten formell kompetanse?

Det er i hovedsak ønskelig med utdanning innen helse, men på FACT-teamet som under etablering skal det blant annet ansettes en erfaringskonsulent. Det vil si en person som har erfaring fra å være tidligere bruker. I oppfølgingsboligene jobber det også noen uten formell kompetanse. Vi er opptatte av at de som skal jobbe der har en personlig egnethet i forhold til å jobbe med denne brukergruppen.

3: Hva mener du som arbeidsgiver er viktig når du skal rekruttere nye ansatte?

Rett kompetanse og personlig egnethet er viktig, og at man klarer å skape gode relasjoner. Det å ha troen på menneskene mener Line Skoglund er spesielt viktig. Man bør like å jobbe i team, samtidig som man er selvstendig og tar ansvar for egen arbeidsdag. Man jobber mye alene med brukere/pasienter i både Psykisk helseteam og i Rusteamet. Det er også viktig at man er robuste. Med det mener Line at må tåle det som kommer fra de menneskene man skal hjelpe. Det kan ofte være vonde tanker og opplevelser, knyttet til et liv som ikke ble som man ønsket. Det er også viktig at de som ansettes er fleksible og positive i forhold til endring, og holder seg faglig oppdatert.

4: Er det mulighet for andre arbeidsoppgaver/utviklingsmuligheter innad i virksomheten?

Feltet er i stadig utvikling, så nye oppgaver kommer hele tiden. Det er flere kompetansehevingstiltak og kurs man kan delta på for å holde seg oppdatert. Eksempel på andre eller nye arbeidsoppgaver kan være at ansatte holder kurs for pasientene eller veileder andre instanser innad i kommunen i forhold til dette med psykisk helse og rus.

5: Hvor søker man jobb hos dere?

Ledige stillinger legges ut på Halden kommune sine hjemmesider, arbeidsplassen.no (Nav) og på Finn.no.

6: Hvordan ser fremtiden ut for dette yrket?

Generelt kan Line si at dette er et sikkert yrke, da behovet stadig er økende. Som nevnt tidligere så kommer det flere nye tilbud som igjen gir økt behov for bemanning innen rus og psykisk helse.