Kan du bruke ferdighetene dine flere steder?

Illustrasjon

Mye av det du kan, er det mulig å bruke i flere yrker eller bransjer. Har du tenkt over hvilke kompetanser du har og hvordan du kan bruke dem?

Kompetanse kan deles i tre forskjellige typer. Basale kompetanser er blant annet ferdigheter i lesing, skriving, regning og grunnleggende digitale ferdigheter. Yrkesspesifikke kompetanser er de du bruker i bestemte yrker eller profesjoner. Disse tilegner du deg gjennom både utdanning og jobb. Eksempler er en frisørs kjennskap til hårfarging og hvilke stoffer hårfarge inneholder, eller en gårdbrukers kunnskap om ulike traktormodeller.

Ferdigheter «på tvers»

Den tredje typen kompetanser er tverrgående eller generiske kompetanser. Disse er også blitt kalt «soft skills» (myke ferdigheter) eller «employability skills» (ferdigheter som kan gjøre det lettere for deg å få eller beholde arbeid). Generiske ferdigheter er mer generelle. De er ikke knyttet bare til ett yrke eller arbeidsfelt, men er viktige i nesten alle jobber og har relevans også utenfor en jobb-setting. Slike ferdigheter er blant annet det man gjerne kaller sosiale ferdigheter som kommunikasjon, samarbeid og problemløsning. Men også IKT-ferdigheter er en slik tverrgående kompetanse, fordi du i dag trenger å beherske (ulike nivåer av) IKT-ferdigheter i nær sagt hver eneste jobb. Flere mener at skoleverket på alle nivå burde legge større vekt på opplæring i generiske ferdigheter i framtiden. Hvorfor? Ikke minst fordi arbeidslivet etterspør dem.

«Framtidens ferdigheter»

OECD har laget en oversikt over hvilke ferdigheter som det vil bli behov for i arbeidslivet i årene framover. De kaller dem «framtidens ferdigheter». Disse er basis- og yrkesspesifikke ferdigheter (nevnt ovenfor) men ikke minst generiske ferdigheter:

  • Evnen til å tenke kritisk (for eksempel kunne vurdere hvor pålitelig informasjon fra ulike informasjonskilder er)
  • Kompleks problemløsning
  • Å kunne tenke kreativt
  • Evnen til å lære nye ting (og lære av erfaring)
  • Evne til selv-regulering
  • Sosiale ferdigheter, spesielt det å være: samvittighetsfull, ansvarsbevisst, empatisk, selvstendig og med samarbeidsevner.

Et viktig poeng er at disse generiske ferdighetene kan læres. Et annet viktig poeng er at til en viss grad kan også yrkesspesifikke ferdigheter overføres til andre jobber eller bransjer.

Eksempler på overført kompetanse

Her (fra side 126) kan du lese mange eksempler på hvordan konkrete personer kunne ta i bruk (mye av) sin kompetanse de har skaffet seg på ett felt, i en annen jobb eller bransje. Det er for eksempel Carsten, som gikk fra å være barnepsykolog til å bli håndverker. Einar, som endret kurs fra å være ansatt i forsvaret, til ingeniøryrket. Erik kunne bruke mye av sin tidligere erfaring da hans tidligere arbeidsplass, låsfabrikken, ble nedlagt og han fikk ny jobb i en bedrift som produserer aluminiumsprofiler. Gudrun var lærer i mange år, begynte så å jobbe med naturvern. Hvordan kunne du ha brukt det du kan i nye settinger?

Som hjelp til å få tankene i gang, er her til slutt en øvelse du kan gjøre: Fortell din karrierehistorie – det vil si all skolegang og jobberfaring opp gjennom årene – til en person du er trygg på. Start med barneskolen og fortell derfra fram til i dag. Fortell om det du husker. Ta med både det du lyktes med, det du slet med, tabber og lykketreff. Bruk god tid. Etterpå forteller du hva du har lært av de forskjellige erfaringene. Vær ærlig. Til slutt bytter dere roller og tilhøreren din forteller sin historie.

Vi på Karrieresenter Østfold er også gjerne din samtalepartner hvis du ønsker å kartlegge din kompetanse og finne ut nye måter du kan bruke den på.