Karriereveiledning for integrering – lovendringer og ny integreringslov

Karriereveiledning for integrering - lovendringer og ny integreringslov

Bedre og raskere inkludering av nyankomne innvandrere i norsk arbeids- og samfunnsliv har lenge vært et viktig mål for regjeringen. Målsettingen om å få flere til å fullføre formell utdanning og komme i jobb krever endringer i både integreringsarbeidet og integreringspolitikken. Regjeringen gjennomfører nå en stor integreringsreform, lovendringer i Introduksjonsloven tredde i kraft allerede 1.8.2020 og vi får snart ny Lov om integrering (Integreringsloven). Et av de nye sentrale tiltakene i det store integreringsløftet er karriereveiledning. Foto: Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Forslag om ny Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (Integreringsloven)

I slutten av april la regjeringen frem den nye integreringsloven som er resultatet av mangeårig arbeid med kartlegging av forbedringspotensial i integreringsarbeidet. Forslaget er nå under behandling i Kommunal- og forvaltningskomiteen med første behandling i Stortinget 13.oktober 2020. Det er mange nye krav, tiltak og endringer i den nye loven. Blant noen av de viktigste endringene er at kravet om å ha gjennomført et visst antall timer norskopplæring erstattes med et krav om at den enkelte skal oppnå et minimumsnivå i norsk.

For karriereveiledere er kanskje det mest interessante forslaget innføringen av kravet om at alle innvandrere med rett og plikt til introduksjonsprogram også skal ha rett og plikt til kompetansekartlegging og karriereveiledning. Rett og plikt til karriereveiledning er definert som 1,5 time individuell veiledning og 1,5 time gruppeveiledning. Fylkeskommunen får ansvar for tilbud om karriereveiledning til de som inngår i målgruppen. Veiledningen skal gjennomføres så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting. Karriereveiledningen skal bidra til at den enkelte deltakere skal kunne ta informerte valg om arbeid og utdanning, og til at introduksjonsprogrammet tilpasses den enkeltes behov. Det foreslås også at etter gjennomført karriereveiledning bør det gis en anbefaling fra karriereveileder om videre karrierevei for den enkelte.

Endringer i Introduksjonsloven

På grunn av korona og alle iverksatte smittevernstiltak ble tilbudet om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for deltakere på introduksjonsprogram betydelig redusert våren 2020. Samtidig opplevde deltakerne reduserte muligheter til gjennomføring av prøver som skulle kvalifisere dem for jobb eller utdanning videre. På bakgrunn av svært høy arbeidsledighet og tanker om hvor utfordrende det vil være for nyankomne innvandrere å komme i jobb i tiden fremover har Kunnskapsdepartementet vedtatt en del lovendringer i Introduksjonsloven. for deltakere i introduksjonsprogram. Endringene ble iverksatt fra første august i år. De viktigste lovendringene er muligheten for utvidet programtid for deltagere i sluttfasen av programmet, forsterket introduksjonsprogram etter prinsippene i nye integreringsloven, og utvidet norskopplæring. Dette inkluderer for de aller fleste deltakere rett til å få vurdert rett til ny karriereveiledning. Kommunene skal sørge for utvidet og forsterket introduksjonsprogram, og norskopplæring. Fylkeskommunene skal sørge for karriereveiledning. Viken har nå en stor og spennende jobb foran seg med å tilrettelegge for karriereveiledning for så mange på så kort tid.

Flerkulturell kompetanse og godt samarbeid er nøkkelord

Evalueringer og rapporter fra prosjekter og utprøvinger av kompetansekartlegging og tidlig karriereveiledning har konkludert med at karriereveiledning er et nyttig virkemiddel som gir god effekt til raskere integrering av nyankomne innvandrere. Karrieresenter Østfold er stolte over vårt bidrag i prosjekter med utprøving og utvikling av både kompetansekartleggingsverktøyet Kompass i 2016 og tidlig karriereveiledning av nyankomne flyktninger i 2018-2020. Vi har allerede et godt etablert samarbeid med involverte parter, og vi har kompetanse og erfaring med veiledning av innvandrere. Dette gjør at vi er godt rustet for nye oppgaver og utfordringer og vi gleder oss til å tilby god karriereveiledning for integrering.