Karriereveiledning i bedrift

blogg karriereveiledning i bedrift

Karriereveiledning er for alle. Noen ganger trenger man hjelp for å ta grep om egen utvikling. Her er Karriereveiledning et godt verktøy for både den enkelte og bedriften. Spesielt er det et effektivt verktøy for å bevisstgjøre arbeidstakere til hvordan de selv kan skape verdi som møter bedriftens behov. Foto: Photo by Austin Distel on Unsplash

Hold på gode medarbeidere

Omstilling i norsk arbeidsliv skjer kontinuerlig, og mange vil ha behov for videre- og etterutdanning for å møte nye krav og for å kunne fortsette å stå i jobb. Arbeidsgiver må derfor legge til rette for kompetanse- og karriereutvikling, men det hviler også et ansvar på den enkelte i det å ta grep om egen karriere og utvikling.

Undersøkelser viser at tilfredse og verdifulle arbeidstakere er de som opplever at de bruker sin kompetanse riktig, og at de får medvirke i å skape sin egen karriereutvikling. Å kunne tilby karriereveiledning som en del av medarbeideroppfølgingen, eller som et tilbud i samarbeid med de tillitsvalgte, kan derfor være et effektivt verktøy i arbeidet for å holde på gode medarbeidere og tiltrekke god arbeidskraft. Karriereveiledning kan også bidra til at ansatte får brukt sin kompetanse og motivasjon til det beste for virksomheten.

Kompetanse og motivasjon er nøkkelen til suksess

I et arbeidsmarked med raske endringer, nye arbeidsformer, ny teknologi og digitalisering vil kompetanseutvikling være en nøkkel til suksess. Det er ikke alltid nødvendig å ansette ny kompetanse, og kanskje finnes den heller ikke i markedet. I årene som kommer vil arbeidsstyrken bli mindre, og derfor vil det ikke alltid være like lett å rekruttere ny kompetanse. Konsekvensen av dette blir en styrket oppmerksomhet på de ressursene og den kompetansen virksomheten allerede besitter. Kanskje eksisterende kompetanse kan benyttes annerledes eller på en ny måte? Og, kanskje har bedriften mer og annen kompetanse enn først antatt?

Det er derfor viktigere enn noen gang å ha god oversikt over arbeidstakeres kompetanse og erfaring, og satse på eksisterende ressurser. Ved å gi arbeidstakere opplæring, og involvere de i nye og nødvendige oppgaver, beholder du deres erfaring, innsikt og kunnskap. Dette kan være viktig både kulturelt og økonomisk. Det er først når ansatte bruker sine kvalifikasjoner og motivasjoner optimalt, at arbeidsgiver får fullt utbytte av den investeringen den ansatte er.

Karriereveiledning som virkemiddel

Mange tenker at karriereveiledning er for «de unge» eller «de som søker jobb», men ordet karriere betyr «veien du går». I et samfunn hvor livslang læring og kontinuerlig utvikling må til for å være konkurransedyktig, er karriereveiledning noe for alle. Målet med karriereveiledning er at den enkelte tar grep om egen utvikling. Gjennom karriereveiledning blir arbeidstakere tvunget til å reflektere over egen arbeidssituasjon, og de lærer mer om seg selv, sin styrke, kompetanse og motivasjon. Vi mener selvinnsikt og bevissthet rundt dette er en forutsetning for god utvikling og for å kunne takle jobbhverdagen. Karriereveiledning som tiltak er derfor nyttig i alle virksomheter, og kanskje spesielt på arbeidsplasser som er preget av endringer, står overfor nye utfordringer eller har arbeidstakere som trenger mer eller ny kompetanse. Gjennom karriereveiledning kan arbeidstakere få verktøy til å styrke egen omstillingsevne og slik sikre høyere intern kvalitet og mobilitet.

Andre eksempler på problemstillinger man kan løse i karriereveiledning kan være når man har fått en ny rolle, vil kartlegge eller finne ut om man har behov for mer eller ny kompetanse, ved sykefraværsoppfølging eller om man ønsker å finne ut av sitt utviklingspotensial.

Er dette noe for din virksomhet? Les gjerne mer om hva Karrieresenter Østfold har av tjenester til bedrifter her, og ta kontakt med oss for samarbeid.