Livsmestring i et nytt land – karrierekompetanse

Teamet karrierekompetanse er strukturert i fem deler og kalles karriereknappene

Kurset Livsmestring i et nytt land skal styrke deltakernes motivasjon og mestringsfølelse.  I denne bloggen og i vårt webinar ønsker vi at du som er veileder eller underviser i kurset, skal få informasjon (og inspirasjon) til å skape innhold i elementet Karrierekompetanse. 

Formålet med integreringsloven

Formålet med ny Integreringslov er at innvandrere tidlig skal integreres i det norske samfunnet og bli økonomisk selvstendige. Introduksjonsprogrammet inneholder nå kurset Livsmestring i et nytt land. Dette kurset skal styrke deltakerens motivasjon og mestring i møte med nye forventninger og et nytt samfunn. Kurset skal også bidra til å identifisere og bruke egen kompetanse og ressurser.  

Livsmestring i nytt land

Et av temaområdene i kurset Livsmestring i et nytt land er karrierekompetanse. Dette temaet skal gi kunnskap om muligheter og begrensninger i det norske utdannings-, arbeids- og samfunnslivet og bidra til innsikt i egen kompetanse, verdier og interesser.  

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse definerer karrierekompetanse som «… kompetanse som setter mennesker i stand til å håndtere sin karriere, også i forandring og overganger. Det er kompetanse til å kjenne og forstå seg selv og sin kontekst, til å handle og ta valg og til å håndtere dilemmaer og spenninger knyttet til liv, læring og arbeid. Det inkluderer innsikt i at den enkelte formes av sine livsvilkår og handlinger, men også kan påvirke og forme egen og fellesskapets framtid.” 

Definisjonen peker på områder som den enkelte kan ha nytte av å utvikle kompetanse innenfor, samtidig som den fremhever at det å være i overganger kan være utfordrende. Det å være på flukt er å være i en krise og overgangen omtales som livskrise. Å være flyktning innebærer ofte tap av kontroll og identitet. I tillegg preges overgangen av at alt er nytt. Det er nytt språk, nytt land, ny kultur og nytt system. Flere har også med seg traumatiske opplevelser. 

Karriereknappene

Temaet karrierekompetanse ser arbeidslivet og privatlivet i sammenheng, og gir et helhetlig perspektiv på liv, læring og arbeid. Det er strukturert i fem deler som kalles karriereknappene

  • Meg i kontekst tar utgangspunkt i at et menneske lever sitt liv i en gitt kontekst og at valg og handlinger skjer i samspill mellom egne ønsker, behov og interesser, og muligheter, krav og forventninger i den enkeltes omgivelser. 
  • Endring og stabilitet handler om å utforske krav om og behov for endring, sett opp mot ønske om stabilitet. Noen ganger kan dette stå i motsetning til hverandre, og da handler det om å finne ut hvordan man skal håndtere de dilemmaene det kan medføre. 
  • Muligheter og begrensninger handler om å undersøke den enkeltes muligheter og begrensninger og se hvordan disse kan innvirke på valg og handlinger. 
  • Tilpasning og motstand setter søkelys på det å balansere tilpasning og motstand i utdanning og arbeid. Det gir anledning til å undersøke om det er konflikter i balansen mellom tilpasning og motstand, og å lete etter måter å håndtere det på. 
  • Valg og tilfeldigheter handler om å se og analysere hvordan livet utvikler seg i møtet mellom valg, altså det man selv kan påvirke, og tilfeldigheter som oppstår, altså det som «skjer med en». 

Karrieresenter Østfold tilbyr denne høsten et webinar som vi håper kan gi inspirasjon til å fylle kurset, Livsmestring i nytt land – Karrierekompetanse, med innhold. Vårt ønske og målsetting er at vi sammen kan dele våre erfaringer og gi hverandre tips til metoder, øvelser, teori og nettsider.