Mistet jobben, hva nå?

Mistet jobben, hva nå?

Tidligere publisert i Veilederforum 29. september 2020.

Å veilede ansatte i bedrifter som nedbemanner innebærer å gi de ansatte nyttige verktøy og metoder til å styrke jobbsøkerkompetansen og evnen til å omstille seg. Arbeidslivet er i kontinuerlig endring. Virksomheter fusjoneres, omstruktureres, rasjonaliseres og avvikles. Endringene kan skape arbeidsledighet, men også behov for ny eller annen type kompetanse. Det som var en trygg arbeidsplass hvor den ansatte hadde relevant kompetanse endrer seg, og det skaper utfordringer for den enkelte. Tvungen endring, som oppsigelse, er ekstra krevende. Det å miste jobben kan for mange oppleves som en livskrise. Foto: Photo by Pop & Zebra on Unsplash 

Se film om alt du trenger å vite om jobbsøking

Karriereveiledning i bedrift 

Karrieresenter Østfold tilbyr gratis karrieretjenester til alle voksne i Østfold, og en av våre tjenester er karriereveiledning i bedrift. Senteret blir kontaktet direkte av bedrifter eller via Nav for å bidra til gode endringsprosesser hos de berørte.

Det er stor variasjon av hvilke bedrifter og virksomheter vi er i kontakt med, og vi bidrar i både privat og offentlig sektor. Østfold er et gammelt industrifylke, og vi har derfor hatt flest oppdrag ute i produksjonsbedrifter.   

Etter innledende samtaler med ledelse og HR i bedriften, skreddersyr vi et opplegg tilpasset den enkelte virksomhets behov. Vårt første møte med de ansatte kan være et informasjonsmøte sammen med Nav. Her informerer Nav de ansatte om blant annet rettigheter og plikter de har som arbeidsledige.

Vi forteller kort om oss og våre tjenester, og avklarer med de ansatte og tillitsvalgte hva de ønsker og har behov for videre.  

I tillegg til informasjonsmøter tilbyr vi ulike bedriftstilpassede jobbsøkerkurs, samt egne workshops og kurs om temaene endring, omstilling, kompetansekartlegging og digital jobbsøking.

Parallelt med disse kollektive tjenestene er det flere som benytter seg av vårt ordinære tilbud med individuell karriereveiledning, tilbakemelding på CV og søknad og intervjutrening.  

De arbeidsledige 

I Østfold, som resten av landet, har det fram til koronasituasjonen vært lav arbeidsledighet.  

Det har vært et gap mellom ønsket og tilgjengelig kompetanse. Hvis arbeidssøkerne ikke møter arbeidsgivernes behov, kan veien til ny jobb være krevende og ta tid. 

I nedbemanningsprosesser ser vi at arbeidstakerne ofte deler seg i to hovedgrupper. En gruppe som møter arbeidsgivers behov, har god jobbsøkerkompetanse, som søker og tidlig får ny jobb. Denne gruppen er i stor grad selvhjulpne. 

Den andre gruppen, som kan slite med å få ny jobb, kjennetegnes ofte av: 

  • Høy alder (55 – 66 år) 
  • Grunnskole som sin høyeste formelle kompetanse 
  • Lang bedriftsspesifikk erfaring og ansiennitet (noen har vært 40 år i samme bedrift), med kompetanse som ikke er lett overførbar til andre virksomheter 
  • Lav jobbsøkerkompetanse 
  • Svake digitale ferdigheter 
  • Flerkulturell bakgrunn og med svake norskkunnskaper  

Motivasjon for jobbsøking 

Å bli oppsagt er tøft, uansett om det kommer som en overraskelse eller ikke. Jobben er en viktig del av livet, og en stor del av vår identitet. Vi erfarer at det er stor variasjon i hvordan den enkelte håndterer slike omstillinger og overganger. Noen aksepterer situasjonen raskt, mens andre bruker lang tid på å godta det som har hendt.

I møte med de som bruker tid på å godta sin nye situasjon er det derfor viktig at vi er bevisst på at veisøkerne kan være på ulikt sted i sin endringsprosess, og legge opp vårt tilbud til å nå og anerkjenne dem alle.

Motivasjon er viktig for endring og utvikling, og er derfor et tema vi bruker tid på. De står overfor en krevende endring, men for de fleste blir det også en anledning til å ta et reflektert og informert karrierevalg, kanskje for første gang i livet.  

Arbeidssøkere trenger håp og fremtidstro, samt verktøy som kan bygge opp et godt selvbilde og dermed gi bedre selvtillit. Det at vi ser dem, lytter og støtter i jobbsøkerprosessen tenker vi er en viktig del av vårt arbeid.

Tilbakemeldinger vi får er at kombinasjonen med både kollektive og individuelle tilbud fungerer bra. Flere har blant annet uttrykt at det føles godt i alt det vonde å være sammen med kollegaer som er samme i situasjon. De er med andre ord ikke bare konkurrenter på arbeidsmarkedet, men hverandres heiagjeng. Dette kan være med på å opprettholde motivasjonen for jobbsøking over tid.  

Jobbsøkerprosessen 

Flere av de vi møter er arbeidssøkere for første gang. Noen har aldri tidligere søkt en jobb, og flere er derfor svært usikre på jobbsøkerprosessen. Vi bruker derfor tid til å informere og lære dem om jobbsøking i dagens arbeidsmarked med vekt på hvordan finne jobbene, skrive CV og søknad og gjennomføre et jobbintervju.  

Ettersom mange synes at det er vanskelig å sette ord på hva de kan tilby en arbeidsgiver velger vi også ha fokus på at de skal bli bevisst på hvem de er, hva de kan og hva de vil. Dette er nyttig for alle jobbsøkere, men vi har opplevd at denne gruppen har et ekstra behov for å synliggjøre det som ofte kalles «taus kunnskap» både for seg selv, men enda viktigere for aktuelle arbeidsgivere.

Formell kompetanse er viktig, men arbeidserfaring, personlige egenskaper og motivasjon for jobben er også svært relevant. Oppgaver og øvelser i fellesskap har fungert fint for å sette ord på disse temaene. Vi har erfart at deltakerne i gruppen gir hverandre gode tilbakemeldinger som de kan bruke i sin videre jobbsøking. 

Å sette ord på egen kompetanse 

Et eksempel på en slik øvelse var i en bedrift der de ansatte syntes det var vanskelig å sette ord på sin kompetanse, sine personlige egenskaper og hvilke roller de har hatt på arbeidsplassen. Jeg fikk følgende svar når jeg spurte dem om hva deres arbeidsoppgaver i bedriften var:

«Vi jobber i produksjon, og produserer derfor varer.» Mitt oppfølgingsspørsmål ble «Hva betaler arbeidsgiver deg for å gjøre fra du kommer på jobb til du går hjem?» Det kom da noen flere arbeidsoppgaver, men det var fortsatt vanskelig for flere.

I fellesskap så vi derfor på stillingsbeskrivelser, på nettsiden til arbeidsgiveren og leste yrkesbeskrivelser på utdanning.no for å sette ord på arbeidsoppgavene. Vi utvidet så dette med å snakke om den enkeltes personlige egenskaper og om hvilke egenskaper en trenger for å kunne utføre nettopp disse oppgavene.  

Jeg valgte også å vise et bilde for å få dem til å reflektere over hvilken rolle de har hatt på sin arbeidsplass. Bildet viste en båt med ti personer som utførte ulike arbeidsoppgaver og som hadde hver sin rolle. Det ble litt latter og morsomheter når de så på denne illustrasjonen, og det var for mange enklere å sette ord på og plassere andre i de ulike rollene, enn seg selv.

En av de ansatte snudde seg til en kollega og utbrøt: «Du er kapteinen på denne arbeidsplassen Kåre! Du har alltid vært her og kan alt om både bedriften og maskinene. Det er deg både ledelsen og vi går til for å få hjelp med både stort og smått.»

De andre i rommet sa seg helt enig. Kåre, som er en mann av få ord, rødmet og takket for hyggelig tilbakemelding. Han smilte og innrømmet etter litt press at han kanskje har hatt en nøkkelrolle i bedriften de siste 30 årene. Noen uker senere møtte jeg Kåre i en individuell veiledning, og vi kom i prat om overnevnte episode.

Kåre fortalte at ordene han hadde fått av sine arbeidskollegaer hadde betydd mye for ham og at det også hadde gjort det litt enklere for ham å «selge inn» seg og sin kompetanse til en ny arbeidsgiver.  

Digitale jobbsøkerferdigheter 

Har man svake digitale ferdigheter blir det en ekstra utfordrende å søke ny jobb. For noen år siden, på et oppdrag ute i en bedrift, kom en av de ansatte bort til meg og lurte på om jeg kunne gi tilbakemelding på hans nye CV som han skulle gi til en aktuell arbeidsgiver.  

CV-en var håndskrevet på et ruteark, revet rett ut fra et spiralhefte med ujevne kanter, det var skrivefeil og overstrykninger. Innholdet var nesten identisk et eksempel jeg hadde vist ved en tidligere anledning, og var ikke tilpasset han selv og stillingen han skulle søke på.

Jeg var sikker på at dette var en kladd, og skulle til å notere på den, da han sier: «Dette er min original som jeg skal kopiere opp, du må ikke skrive på den!» Opplevelsen gjorde at jeg fikk en vekker om hvor viktig det er å bruke tid på digitale jobbsøkerferdigheter.

Ved behov tilbyr vi en egen samling for de i bedriften som trenger det. Her fokuserer vi på hva digital jobbsøking er, hvorfor det er viktig og tips til hvor man kan få hjelp til digital opplæring.  

Kompetanseheving 

Av erfaring vet vi at det kan ta tid å få ny jobb. For å øke mulighetene til ny jobb kan det for noen være aktuelt med kompetanseheving i form av utdanning og/eller kurs. Noen velger helt nye retninger og lengre utdanninger. Andre bruker tiden som arbeidssøker til å formalisere sin arbeidserfaring.

Det kan være å ta fagbrev via praksiskandidatordningen eller ved å ta kortere studier som prosjektledelse eller personaladministrasjon. For at kompetanseheving skal være et alternativ å vurdere, er det viktig å vite om hvilke muligheter som finnes. Dette er derfor et tema i våre møter med ansatte i bedrifter som nedbemanner. 

Overganger i livet 

Å miste jobben er en av de vanskelige overgangene i livet. Karriereveiledning i bedrifter som nedbemanner handler derfor ofte om karrierelæring, og at den enkelte skal kunne håndtere denne overgangen på best mulig måte. Karriereveiledning i fasen mellom varsel om nedbemanning og opphøret av arbeidsforholdet kan redusere ledighetstiden, noe som igjen er viktig for både den enkelte og for samfunnet.

Å bli bevisst egne ressurser og få kunnskap om arbeidsmarkedet øker sjansene for ny jobb. Vi ved Karrieresenter Østfold ønsker med våre karrieretjenester å være med på å styrke den enkeltes evne til å håndtere egen karriere nå og i fremtiden.