Morgendagen tilhører den lærende, ikke den lærde

Morgendagen tilhører denlærende, ikke den lærde

Hvis du ønsker å være attraktiv på arbeidsmarkedet trenger du å være villig til å stadig lære deg ny kunnskap, opparbeide deg nye ferdigheter og utvikle deg som person. Noen beskriver dette som at morgendagen tilhører den lærende, ikke den lærde. Med det så menes det at utdanning ofte er nødvendig, men ikke alltid tilstrekkelig forutsetning for å at du skal få arbeid. Så hvordan stiller du deg til dette sitatet? Er du en lærende?

Det å være kompetent betyr at du er skikket eller kvalifisert til det du gjør. Det er match mellom din egnethet og arbeidets karakter. Profesjonell kompetanse består av nødvendige og hensiktsmessige kvalifikasjoner i utøvelsen av et yrke, og kan deles inn i tre deler:  

  1. Teoretisk kunnskap – består av  faktakunnskaper og forskningsbasert viten. Faglige begreper, modeller og teorier er en del av denne kunnskapen. I tillegg til lover og regler som regulerer fagområdet.
  2. Yrkesspesifikke ferdigheter – omfatter det profesjonsspesifikke «håndverket» som er praktiske ferdigheter, teknikker og metoder som særpreger yrket.
  3. Personlig kompetanse – handler om hvem vi er som personer. Den er ikke yrkesspesifikk, men vi bruker den i jobben vår. Den består av en unik kombinasjon av  menneskelige kvaliteter, egenskaper, holdninger og ferdigheter. Denne kunnskapsformen er personlig og erfaringsbasert.

En barnehagelærer vil for eksempel vise dette ved å ha teoretiske kunnskaper om barnehage, barns språkutvikling og barns rettigheter. I forhold til yrkesspesifikke ferdigheter vil de kunne anvende relevante faglige verktøy og tilrettelegge pedagogiske situasjoner. Samt bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling. Den personlige kompetansen kan komme til uttrykk i barnehagelærerens verdigrunnlag og menneskesyn, og i evnen til å få kontakt med barna og foreldrene.

En tømrer vil kunne planlegge, måle og utarbeide byggprosjekt etter tegninger og standarder. De må også kunne håndtere verktøy og materialer når de bygger, monterer og rehabiliterer ulike konstruksjoner. I tillegg må tømreren kunne samarbeide og kommunisere med kollegaer, kunder og andre samarbeidspartnere.

Disse eksemplene viser at en fagperson som har utviklet alle de tre sidene av sin kompetanse,  bruker både hodet, hendene og hjertet i sin yrkesutøvelse.

Som arbeidstaker trenger du å kunne møte samfunnets økte kompleksitet med økt profesjonell kompetanse. Denne utviklingen skjer ikke av seg selv, bare du lar tida gå. Det er slik at hvis du ikke tilfører din egen utviklingsprosess bevissthet og energi, vil den faktisk kunne falle sammen. For kompetanse er ferskvare. Din personlige kompetanse vil også kunne stoppe opp, sløves og visnes. Du kan bare holde den levende og videreutvikle den gjennom en aktiv, utforskende og reflekterende innsats overfor deg selv og dine erfaringer.

Karriereveiledning kan i denne sammenheng være nyttig for deg i din forandringsprosess, omstilling og livslange læring. Veiledningen kan bidra til at du blir mer bevisst din kompetanse, og kanskje også gjøre deg nysgjerrig på hva du selv kan bidra med for å møte arbeidslivets krav i framtiden. Velkommen til Karrieresenter Østfold, du kan bestille tid her.

Kilde: Greta Marie Skau, Gode fagfolk vokser, Cappelen Damm Akademisk 201