Om oss

Vi er en gratis veiledningstjeneste med et bredt tilbud innen yrke og utdanningsveiledning til alle over 19 år bosatt i Østfold.

Fotografi av bygningsfasaden

Om Karrieresenter Østfold

Som et av Norges eldste offentlig karrieresenter har vi siden oppstart i 2009 snart møtt 20 000 østfoldinger gjennom både kollektive og individuelle tilbud. Vi er stolte av gode tilbakemeldinger på tjenestene våre og vi ønsker å bidra til at enda flere gjør gode karrierevalg.

Karriereveiledning er et nyttig verktøy og virkemiddel for alle, uavhengig av alder og bakgrunn.

Vi er her for deg som:

 • vil utforske dine jobbmuligheter
 • er usikker på studievalg
 • ønsker å utforske dine muligheter med tanke på videreutdanning/omskolering
 • vil eller må bytte jobb
 • lurer på hva du passer til
 • er usikker på hva du vil og er motivert for
 • er nysgjerrig på arbeidsmarkedet
 • vil planlegge videre karriere
 • vil kartlegge din kompetanse
 • er jobbsøker eller arbeidsledig
 • ønsker å bli kurset i å skrive en god CV og jobbsøknad
 • vil mestre jobbintervjuet
 • er ny i Norge og trenger oversikt over mulighetene og hjelp til å komme videre
 • er senior og er nysgjerrig på veien videre
 • er karriereveileder og ønsker faglig inspirasjon og påfyll
 • er arbeidsgiver, tillitsvalgt, har en HR-rolle eller på annen måte jobber med kompetanse og utvikling

Våre karriereveiledere har solid fagkompetanse, er sertifiserte i flere karriereverktøy, og har lang erfaring med både karriereveiledning og kursvirksomhet. De kjennetegnes av stor grad av empati, åpenhet, tillitsskapende evner og profesjonalitet. I tillegg har veilederne våre svært god oversikt over utdanningsmarkedet (inkludert etter – og videreutdanning) og arbeidsmarkedet.

Karrieresenter Østfold er også et ressurs- og kompetansesenter og en aktiv støttespiller for andre som jobber med karriereveiledning i regionen. Gjennom årlige fagdager, kurs og deltakelse i ulike samhandlingsarenaer bidrar vi med kompetanseoverføring, deler erfaringer og gir innspill til videre arbeid med karriereveiledning lokalt og regionalt.

Snakk med oss for å ta gode og gjennomtenkte valg!

Alle tjenester er gratis!

Organisering

Karrieresenter Østfold er etablert gjennom en partnerskapsavtale mellom NAV Øst Viken, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune. Sammen med fem andre partnerskapsavtaler, som regulerer samarbeidet om karriereveiledning i grunnopplæringa mellom Østfold fylkeskommune og kommunene i fylket, utgjør Karrieresenter Østfold Partnerskap for karriereveiledning i Østfold.

Strategiske vedtak gjøres av et eget styre med medlemmer fra de ulike eierne. Det er daglig leder som har ansvar for drift og som rapporterer til styret.

Bakgrunn og historikk

Karrieresenter Østfold ble 1. juli 2012 etablert som et permanent tilbud etter en treårig prosjektperiode. Etableringen av Karrieresenter Østfold er en del av satsingen på et helhetlig system for karriereveiledning i Østfold, og er også en del av en større satsning for å styrke og samordne karriereveiledningen i Norge. Karriereveiledning skal bidra til å nå politiske målsettinger knyttet til arbeid, utdanning og livslang læring.

Da Norge i 2004 sluttet seg til EUs resolusjon om «Lifelong Guidance», ble det satt i gang tiltak for å styrke og modernisere livslang karriereveiledning. I Norge ble det fra 2005 og utover satset på regionale partnerskap for karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Et eget partnerskaps-prosjekt i Østfold ledet fram til etableringen av Karrieresenter Østfold.

Etiske retningslinjer

 1. Karriereveilederen har ansvar for å holde seg faglig oppdatert.
 2. Karriereveilederen skal være bevisst på den makten som ligger i rollen og skal møte den som veiledes med respekt, åpenhet og en anerkjennende holdning.
 3. Karriereveilederen har ansvar for å reflektere over egen praksis alene og sammen med andre.
 1. Karriereveilederen har ansvar for å lede og strukturere samtalen, samt bidra til avklaringer om rollefordeling og samtalens mål.
 2. Karriereveilederen har ansvar for at den som veiledes blir sett, hørt og tatt på alvor, og utfordret til refleksjon, oppdagelse og handling.
 3. Karriereveilederen skal legge til rette for at den som veiledes får utforsket sine behov, interesser, ressurser, muligheter og utfordringer.
 4. Karriereveilederen skal, når samtalen går utenfor eget kompetansefelt, legge til rette for at den som veiledes kan reflektere over om det kan være nyttig å oppsøke andre personer eller profesjoner.
 1. Karriereveilederen skal oppdatere seg på utdanningsmuligheter og samfunnets kompetansebehov, og formidle hvordan utdannings- og jobbmuligheter kan utforskes.
 2. Karriereveilederens lojalitet ligger hos den som veiledes, og karriereveilederen skal derfor unngå å fremme egne eller andres interesser i veiledningen.
 3. Karriereveilederen har ansvar for bevisst bruk av sosiale medier.
 1. Karriereveilederen har taushetsplikt.
 2. Karriereveilederen har medansvar for å ha en dokumentasjonspraksis som ivaretar den som veiledes med hensyn til personvern.
 3. Karriereveilederen har ansvar for å vurdere sin habilitet, og ved behov drøfte den med leder, kollega eller den som veiledes, avhengig av hva som er nødvendig/mest hensiktsmessig.

Karriereveilederen er forpliktet av disse etiske retningslinjene og skal bruke dem bevisst i veiledningen. I tilfeller der veilederen er i tvil om etiske spørsmål, skal hun eller han drøfte dette med kollega eller leder. Ledelsen har et særlig ansvar for å legge til rette for etisk refleksjon og oppfølging av retningslinjene.

Visjon

Vår visjon er å la mennesker finne muligheter.

Denne visjonen oppsummerer vår grunnleggende tro på at den enkelte veisøker er i stand til å håndtere egen karriere til beste for seg selv, både i kort og langsiktig perspektiv. Karriereveiledningssamtalen er derfor en samtale mellom to likeverdige parter. Gjennom en kombinasjon av informasjon, refleksjon, utforskning og utfordring, kan veisøker få økt innsikt om seg selv og kunnskap om sine muligheter. Slik kan veisøker gå et steg videre på sin karrierevei. I denne prosessen har karriereveiledere en tilnærming som nøytral sparrepartner.

Verdier

Våre verdier er preget av respekt for mennesker og tro på deres iboende ressurser og muligheter i et livslangt perspektiv. Kvalitet, etisk bevissthet, samarbeid, og tro på kontinuerlig forbedring preger hele vår virksomhet.

Verdiene definerer kultur og atferd både internt og i forhold til omverdenen. De uttrykker hvordan ansatte skal forholde seg til veisøkere, medarbeidere og samarbeidspartnere. Verdiene sier også noe om hvordan vi skal oppfylle vår visjon og strategiske mål. Karrieresenter Østfold vil bli oppfattet som en profesjonell, tilgjengelig, utforskende og nøytral aktør.

Les mer om våre verdier:

– Vi har høy faglig og etisk kompetanse, og leverer profesjonelle karrieretjenester

Karrieresenter Østfold leverer profesjonelle karrieretjenester av god kvalitet. Dette innebærer at ansatte har høy faglig kompetanse. Virksomheten jobber kontinuerlig for å vedlikeholde og utvikle kompetanse på veiledningsfeltet, utdanningsmuligheter og arbeidsliv.

Profesjonelle karrieretjenester innebærer også et fokus på etisk kompetanse, og arbeidet ved Karrieresenter Østfold er forankret i et sett med etiske retningslinjer. Gjennom å opptre med både faglig og etisk kompetanse ivaretar vi veisøkere, medarbeidere og samarbeidspartnere på en profesjonell måte. Å være profesjonell handler også om at vi ivaretar vår taushetsplikt.

– Våre tjenester er lett tilgjengelig, og vi er tilstedeværende i møte med kunder

Våre karrieretjenester er lett tilgjengelige, og vi har fokus på å være et lavterskeltilbud. Dette innebærer at vi er fleksible, synlige, og tilgjengelig på flere kommunikasjonskanaler. Vi har åpent alle ukedager og har kort ventetid. Vår digitale satsing er en videreutvikling som baseres seg på denne verdien. Tilgjengelig betyr også tilstedeværende. Det innebærer at vi er til stede i møte med veisøkere gjennom en åpen og imøtekommende atferd, og at vi tilpasser oss veisøkers behov. Tilstedeværende representerer også vårt arbeid med å være til stede på aktuelle møteplasser.

– Vi er nysgjerrige og utforsker nye muligheter

Karrieresenter Østfold er en lærende virksomhet, nysgjerrig og utforskende på fremtiden. Ansatte tar initiativ og ser nye veier for å utvikle og forbedre virksomheten. Vi ønsker å være i front av utviklingen innen vårt fagfelt og søker stadig nye smarte løsninger til glede for veisøkere, samarbeidspartnere og ansatte. Utforskende betyr også at vi sammen med veisøkere utforsker nye muligheter. I karriereveiledning blir veisøkere møtt med spørsmål som bidrar til refleksjon, oppdagelse og bevisstgjøring.

– Vår lojalitet ligger hos den som veiledes

Karrieresenter Østfold tilbyr karrieretjenester innenfor en nøytral ramme, og har ikke en agenda på vegne av eiere, samarbeidspartnere eller andre. Oppmerksomheten rettes mot veisøkers behov og karriereveilederens lojalitet ligger hos den som veiledes. Å være nøytral betyr også at vi møter veisøkere, medarbeidere og samarbeidspartnere med åpenhet og respekt.

Strategi og mål

Karrieresenter Østfold (KSØ) ønsker å være et naturlig førstevalg av karrieretjenester for alle voksne i Østfold. Vår strategi er å jobbe for å være en synlig og tilgjengelig aktør og å være ledende på karrierekompetanse. Vi tar initiativ til samhandling med næringsliv, utdanningsinstitusjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere. Gjennom erfaringsdeling og kompetanseoverføring, vil vi være en god støttespiller for andre som jobber med karriereveiledning.

Strategisk plan 2022-2026 gir et tydelig signal om hvordan vi gjør overordnede valg og prioriteringer i strategiperioden, innenfor de rammene som er gitt.

Planen definerer syv hovedmål for utvikling av kvalitet, styring og ledelse:

Det er et mål å sikre at karriereveiledningstjenesten ledes på en måte som bidrar til god kvalitet på karriereveiledningstilbudet. Det innebærer at leder av tjenesten jobber systematisk med kvalitetsutvikling innenfor alle innsatsområdene og forankrer arbeidet hos eier.

Det er et mål å jobbe systematisk og strategisk med å utvikle og vedlikeholde kompetansen ved senteret. Det innebærer å videreutvikle de ansattes kompetanse både samlet og individuelt, over tid og med klare mål.

Det er et mål å jobbe systematisk med å utvikle og opprettholde en etisk god praksis. Det innebærer å legge til rette for at ansatte har etisk kompetanse, reflekterer over egen praksis og utøver et godt etisk skjønn i møte med veisøker.

Det er et mål å jobbe strukturert og systematisk med å utvikle et karriereveiledningstilbud som er tilgjengelig og som gir veisøkere et godt utbytte. Det innebærer å bruke ulike former for veiledning og faglig forankrede metoder, og å tilpasse veiledningen og aktivitetene til den enkelte veisøker.

Det er et mål å jobbe strategisk for at vi har forutsigbare og tilstrekkelige ressurser til å løse våre oppdrag og oppgaver med god kvalitet. Det innebærer å jobbe planmessig med organisering, slik at alle som er involvert i karriereveiledningsarbeidet har avklarte ansvarsområder og god rolleforståelse.

Det er et mål å jobbe systematisk for å få et godt samarbeid med relevante aktører og instanser. Det innebærer å ha kjennskap til andre aktørers oppdrag og tilbud, avklare fordeling av oppgaver og ansvar, og å utvikle avtaler og rutiner for samarbeid.

Det er et mål å jobbe systematisk med å utvikle en karriereveiledningstjeneste som har en kunnskapsbasert praksis. Det innebærer å anvende informasjon om brukergruppen, brukerstemmer, forskning og erfaringsbasert kunnskap som utgangspunkt for evaluering og utvikling av tjenestene.