Overganger – hvordan kan vi som karriereveiledere bistå en veisøker i endringsprosess?

blogg overganger i livet elaine bloom

Gjesteinnlegg av Elaine Bloom.

De fleste av oss opplever store endringer gjennom livet- spesielt kanskje på området utdanning og arbeid. I dagens samfunn finnes det utallige veier å gå, og mange retninger å velge. I veiledning kan det noen ganger oppstå et gap mellom veisøkers opplevde valgalternativer når han eller hun står i en overgang, og det mulighetsrommet vi som karriereveiledere «ser» på vegne av veisøker. Hvordan kan vi bistå veisøker på best mulig måte når endring inntreffer? Dette innlegget handler om William Bridges overgangsmodell. Den belyser tre stadier et individ går gjennom ved endring. Denne modellen kan hjelpe deg som veileder å møte veisøkers behov i veiledning. Foto: Photo by Kari Shea on Unsplash

Overgangsmodellen

I en overgang er det ikke nødvendigvis endringen i seg selv som er det mest utfordrende. Det er de ulike psykologiske aspektene ved å befinne seg i en overgang som i stor grad påvirker oss (Bridges & Bridges, 2016, s. 3). Vår personlige historie, våre narrativer og vår indre dialog innvirker på hvordan vi håndterer overganger – både i møte med oss selv og i møte med andre (Aamodt,2014, s. 85). For noen er overgangen enkel og kortvarig, mens for andre er den mer utfordrende å håndtere. Ifølge William Bridges er det tre overgangsfaser vi beveger oss gjennom når endring inntreffer. Det er viktig å få innsikt i hvilken fase av overgangen veisøker står i.

Overgangsfase 1- Avslutte, miste, gi slipp

Når endring inntreffer, befinner veisøker seg ofte i overgangsfase 1. I denne fasen kan vi møte motstand og følelser som frykt, fornektelse, sinne, sorg, frustrasjon, usikkerhet, og en følelse av tap. Nils Magnar Grendestad (2017) skriver følgende i sin bok med tittelen «Å lære er å oppdage». «Det er bare jeg som kan oppdage for meg. Andre kan peke på ting, vis meg ting eller gjøre meg oppmerksom på de forhold de mener er viktige for meg. Men de kan ikke oppdage det for meg. Det er det bare jeg som kan gjøre».

I denne overgangsfasen skal veisøker gi slipp på sin gamle identitet og deler av fortiden (Bridges & Bridges, 2016, s. 5). Det er derfor viktig å bruke tid på å oppdage de ulike følelsene, og la veisøker vise sitt sanne ansikt. Her kan vi som karriereveiledere hjelpe ved å våge å utforske og utfordre. Ved å stimulere til selvinnsikt og refleksjon knyttet til egne tankeprosesser, blir det mulig for veisøker å bearbeide følelser. Slik perspektivbelysning åpner opp nye sider ved et menneske. Det kan ta noe tid å bevege seg videre fra første til andre fase, så tålmodighet er viktig i første fase.

Overgangsfase 2 – Den nøytrale sonen

Dette stadiet kalles ”den nøytrale sonen” og anses som en mellomfase hvor det gamle er borte og det nye er enda ikke etablert. På dette stadiet kan vi møte følelser som det å være forvirret og utålmodig, samt møte motstand når det kommer til å ta det neste steget. Videre kjennetegnes fasen av lav moral og lav produktivitet, usikkerhet rundt egen identitet, rolle og status hos veisøker. I denne fasen begynner det kritiske arbeidet med å bistå veisøker i å dekonstruere og redefinere seg selv. Nye tanker om fremtid kan skape et ”utviklende tankesett” som fremmer positive endringstanker. «Et utviklende tankesett liker utfordringer, og anser innsats som nøkkelen til fremgang» (Dweck, 2017 s.32). Dette står i sterk kontrast til den fastlåste tenkemåten vi kan møte i første fase.

I andre fase kan det være spennende og nyttig og jobbe med kreativitet, innovasjon og fornyelse. Karriereveileder kan være en viktig støtte når veisøker går gjennom den nøytrale sonen. Den nøytrale sonen kan nemlig oppleves som ukomfortabel, og det kan virke som det er lite fremdrift. Å sette kortsiktige mål kan være viktig da slike mål kan påvirke motivasjonen til veisøker positivt. Det er i overgangen fra andre til tredje fase at vi kan ane konturene av trekk fra Babieneux & Krumboltz (2013) sin teori knyttet til Happenstance. Mot, vilje, fleksibilitet, åpenhet, villighet til å ta sjanser, villighet til å lære gjennom å prøve, og utholdenhet blir mer fremtredende i tredje og siste fase.

Overgangsfase 3 – Den nye begynnelsen

Den tredje overgangsfasen handler «om en ny begynnelse». En ny identitet utvikles. Fasen er preget av fornyet energi, ny mening, nye verdier og nye muligheter. «Vel gjennomførte overgangsfaser lar mennesker reetablere sin identitet, utvikle nye verdier og holdninger og en ny forståelse av tilværelsen» (Bridges & Bridges, 2016, s. 5). I denne fasen er veisøkeres opplevelse av mulighetrommet utvidet, og veisøker er mer klar for nye idéer, ulike verktøy og metoder som inspirerer til håp og fremtidstro. Her er det rom for lek, drømmer, handlingsplaner og fokus på overføringsverdi knyttet til kompetanser og ferdigheter veisøker har tilegnet seg ved å stå i endring.

Veileders bistand vs. veisøkers behov

I en studie gjennomført av Bloom (2018), ble det stilt spørsmål til 22 veisøkere om de hadde mottatt hjelp av karriereveileder etter at endring hadde inntruffet. Hele 83 prosent svarte at de ikke opplevde å ha mottatt hjelp. Årsaken var følgende: Hjelpen som var forsøkt gitt av karriereveileder var ikke tilpasset den overgangsspesifikke fasen veisøker befant seg i, og ble derfor ikke oppfattet som hjelp. For eksempel var flere karriereveiledere fremtidsorienterte, mens veisøkere som regel er fortidsorienterte i første og andre overgangsfase. Ulik tidsorientering førte til en mismatch mellom hjelpen som var forsøkt gitt av karriereveileder og veisøkers overgangsfase. Dersom karriereveileders bidrag ikke stemmer overens med veisøkers behov og forventinger, kan det bidra til å øke følelsen av utenforskap. Hjelpen som tilbys må gis i sammenheng med hvilken fase av overgangen veisøker befinner seg i.

Med innsikt de ulike fasene i en overgang, vil vi som karriereveiledere i enda større grad kunne identifisere hvor veisøker befinner seg og tilby skreddersydd karriereveiledning. Dette kan innvirke veisøkers opplevelse av å motta hjelp.

Lykke til med neste veiledning!

Kildeliste

Grendstad, N. (2017). Å lære er å oppdage. Oslo: Didakta Norsk Forlag AS.

Dweck, C. S. (2017). Mindset: Changing the way you think to fulfil your potential. London: Robinson.

Bridges, W. (2004). Transitions: Making sense of life`s changes (2. utg., Vol. ). Cambridge, MA, USA: Da Capo.

Bridges, W., & Bridges, S. (2016). Managing Transitions (4. utg.). Philadelphia, PA, USA: Da Capo Press.

Bloom, E. (2018). Karriereveiledningens mange ansikter. Ikke publisert eksamensoppgave, Universitetet i Sørøst-Norge.

Babineaux, R., & Krumboltz, J. (2013). Fail fast, fail often: How losing can help you win. New York : Penguin Group.