Profesjon, kjønn og etnisitet

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Denne boka synliggjør forbindelseslinjene mellom kjønn og etnisitet i helse – og sosialfaglige profesjoner. Hvilke rådende kjønnsmodeller eksisterer i velferdsstatens profesjoner, og har disse blitt utfordret av økt globalisering og arbeidsinnvandring? Boka egner seg for studenter innen sosial – og helsefaglige profesjoner, samfunnsvitenskapelige fag og forskere som er interessert i kulturanalytiske problemstillinger knyttet til norske profesjoner og profesjonsutdanninger.

Navn: Profesjon, kjønn og etnisitet

Utgivelse: 2011

Forfattere: Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække (red.)

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #karrierelæringforvoksne #forveiledere

Om boken:

Gjennom ulike empiriske diskusjoner om profesjonsutøvelse og profesjonell samhandling synliggjør denne boka forbindelseslinjene mellom kjønn og etnisitet i helse- og sosialfaglige profesjoner. Med den norske velferdsstatens ambisjoner om inkludering og velferd for alle som utgangspunkt, problematiserer boka hvordan subtile former for eksklusjon og sosial differensiering foregår innen profesjoner og profesjonsutdanninger. Profesjonsutøvere er sentrale i velferdsstaten som formidlere av velferd, og profesjonsutdanninger er viktige arenaer for integrering. Profesjon, kjønn og etnisitet har et nysgjerrig blikk på profesjoner og profesjonsutdanninger som kulturelle praksiser. Ti ulike bidrag i boka representerer en flerfaglig og flermetodisk bredde, basert på studier hentet fra helse- og sosialfaglige profesjoner og profesjonsutdanninger. Boka har et overordnet analytisk perspektiv og vil kaste lys over kulturelle tradisjoner og dilemmaer som er nedfelt i profesjonell praksis og utdanning og som det sjelden reflekteres over.