For arbeidsgivere

Omstilling i norsk arbeidsliv skjer kontinuerlig, og de aller fleste vil skifte jobb flere ganger i løpet av arbeidslivet. Mange vil ha behov for videre- og etterutdanning for å møte nye krav og kunne stå i jobb og det hviler et større ansvar på medarbeidere i det å ta grep om egen karriere og utvikling. I en omstillingsprosess, ved behov for ny eller mer kompetanse, ved rolleskifte, eller ved en lengre sykemelding kan det å snakke med en karriereveileder og kartlegge og utforske de muligheter som finnes være et godt verktøy – for den enkelte og bedriften. Vi har vår spisskompetanse i å veilede mennesker til å kunne ta de rette valgene for seg når det gjelder omskolering, kompetanseutvikling og jobb.

Er du arbeidsgiver? Har du personalansvar eller en HR- rolle? På disse sidene kan du lese mer om hvordan karriereveiledning kan være et nyttig verktøy i oppfølgingen av den enkelte ansatte og hva Karrieresenter Østfold kan bidra med av tjenester til din virksomhet/bedrift.

 

Alle våre tjenester er gratis!

Er du arbeidsgiver og står overfor en omstilling eller nedbemanningsprosess? Omstilling og nedbemanning er krevende for alle involverte parter. Mye kan imidlertid gjøres for å skape gode endringsprosesser – gode forberedelser og forbyggende arbeid er viktig.

Karrieresenter Østfold har lang erfaring med individuell og kollektiv veiledning av ansatte som befinner seg i omstilling eller nedbemanningsprosesser. Denne erfaringen har vi opparbeidet oss gjennom samarbeid med både små og store virksomheter i Østfold. Vi samarbeider tett med ledelsen, HR og tillitsvalgte, og vi skreddersyr et opplegg som er tilpasset din virksomhets rammer, kultur og tidsaspekt. I en omstillingsprosess kan Karrieresenter Østfold bidra med blant annet:

 • Informasjonsmøter til ledere og ansatte
 • Kompetansekartlegging
 • Kurs om jobbsøkerprosessen
 • Individuell karriereveiledning

Gjennom dette arbeidet er målet vårt at overtallige blir godt ivaretatt og får verktøy for å håndtere egen karriere videre.

For mer informasjon om hvordan Karrieresenter Østfold kan bidra innenfor omstilling og nedbemanning, ta gjerne kontakt med oss.

I et arbeidsmarked med raske endringer, nye arbeidsformer, ny teknologi og digitalisering vil kompetanseutvikling være en nøkkel til suksess- både for virksomheten og den enkelte. Har din virksomhet behov for mer eller ny kompetanse? Rekruttering kan være både tidkrevende og kostbart. Det er ikke alltid nødvendig å ansette ny kompetanse, og kanskje finner du den heller ikke i markedet.

Dine medarbeidere har kanskje allerede den kompetansen du trenger, uten at de har fått vist deg dette? Kanskje kan du benytte deres kompetanse annerledes eller på en ny måte? Det er derfor viktig å ha god oversikt over hver enkelt medarbeiders kompetanse og erfaring. Ved å satse på de du allerede har, gi de opplæring og involvere de i nye og nødvendige oppgaver bedriften trenger, beholder du deres erfaring, innsikt og kunnskap om bedriften. Dette kan være viktig både kulturelt og økonomisk.

Karriereveiledning er et effektivt verktøy for å bevisstgjøre medarbeidere til hvordan de selv kan skape verdi som møter bedriftens behov. Det er først når ansatte bruker sine kvalifikasjoner og kompetanse optimalt at du som arbeidsgiver får fullt utbytte av den investeringen den ansatte er.

Østfold har et bredt utvalg av utdanningstilbydere og det er mange muligheter for kompetanseheving, både for de lengre og mer komprimerte løp. I heftet «Bedre på kompetanse« får du en oversikt over, samt kontaktinformasjon til sentrale aktører på kompetanseutviklingsfeltet. Samtlige tilbyr skreddersydde opplæringsløp.

Målet med karriereveieldning er at flere arbeidstakere tar grep om egen utvikling. Gjennom karriereveiledning blir arbeidstakere tvunget til å reflektere over egen arbeidssituasjon og de lærer mer om seg selv, egne stryker, kompetanser og motivasjon. Selvinnsikt og bevissthet rundt egen kompetanse er nødvendig om man skal utvikle seg. Videre er det å være bevisst hva man trives med og motiveres av viktig for å kunne takle jobbhverdagen. Karriereveiledning som tiltak er derfor nyttig i alle bedrifter, men kanskje spesielt nyttig for bedrifter som er preget av endringer, nye utfordringer eller arbeidstakere som trenger mer eller ny kompetanse.

Muligheter for utvikling og læring på arbeidsplassen er noe mange arbeidstakere setter høyt på ønskelista når de velger seg arbeidsgiver. Å kunne tilby arbeidstakere karriereveiledning som en del av medarbeideroppfølgingen, eller som et tilbud i samarbeid med de tillitsvalgte kan være et effektivt verktøy i arbeidet med å holde på gode arbeidstakere og tiltrekke god arbeidskraft. Karriereveiledning kan også bidra til å sikre at arbeidstakere får brukt sin kompetanse og motivasjon til det beste for virksomheten.

 • Ny leder?
 • Ny rolle?
 • Behov for ny eller mer kompetanse?
 • Sykefraværsoppfølging?
 • Mange år i samme jobb?
 • Arbeidsinnsats som må tilpasses?
 • Sette mål?
 • Kartlegge kompetanse?
 • Finne utviklingspotensial?
 • Bedre utnyttelse av kompetanser
 • Sikre fleksibilitet?

Dette er noen eksempler på problemstillinger man kan løse i karriereveiledning. Gjennom karriereveiledning kan du gi dine medarbeidere verktøy til å styrke egen omstillingsevne og slik sikre høyere intern kvalitet og mobilitet.

Våre veiledere har lang erfaring og formell kompetanse i veiledning. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og samarbeid.

Vi på Karrieresenter Østfold ønsker sterkt å samarbeide med arbeidsgivere og næringsliv i Østfold. Sammen kan vi stå sterkere i et samfunn preget av omstilling og endring. Ønsker dere å samarbeide med oss? Ta gjerne kontakt!