Utdanningsmuligheter for voksne

Illustrasjon for utdanningsmuligheter for voksne

Karrieresenter Østfold er en gratis tjeneste med et bredt tilbud innen yrkes- og utdanningsveiledning til alle over 19 år bosatt i Østfold. Vi er et av landets eldste fylkesvise karrieresentrene og har siden etableringen i 2009 møtt over 20 000 østfoldinger gjennom våre forskjellige kollektive og/eller individuelle tjenester. Mange av de er godt voksne, men motiverte til å ta utdanning som styrker deres faglige kompetanse og utvidermuligheter for en jobb de kan liker og trives med. Felles for de fleste er at de trenger informasjon om de aktuelle utdanningsretningene og mulighetene. Karriereveiledning er et viktig tilbud som nettopp hjelper med å utforske utdanningsmuligheter, reflektere over ulike valgalternativer og planlegge veien videre. Herunder gir vi en oversikt over de forskjellige utdanningsmulighetene som ofte er aktuelle for voksne veisøkere.

Grunnskoleopplæring for voksne

Det er forskjellige grunner til at voksne trenger grunnskoleopplæring. Noen har ikke fullført på grunn av ulike årsaker, som for eksempel sykdom. Andre har fullført, men har allikevel fortsatt behov for mer opplæring. Grunnskole for voksne skal være gratis og tilpasset den enkeltes behov. Det er kommunen som har ansvaret for grunnskoleopplæring for voksne.

Videregåendeopplæring for voksne

Alle som er 25 år eller eldre og ikke har fullført videregåendeopplæring tidligere eller som har fullført i utlandet en videregående skole som ikke er godkjent i Norge, har lovfestet rett til opplæring. De kan søke om generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Søkere som ikke har rett til voksenopplæring kan også få tilbud hvis det er ledige plasser. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for videregåendeopplæring for voksne. Informasjon om søknadsprosessen og om allerede planlagte undervisningstilbud kan leses på deres nettsider, for eksempel nettsiden til Viken fylkeskommune. Her står det forklart hvem som kan søke, når og hvordan.

For enkelte kan være aktuelt å utforske muligheter om alternative veier for fagbrev , praksiskandidatordning og fagbrev på jobben.

Det finnes også private aktører som tilbyr kurs og undervisning på videregåendeskole nivå som forberedelse til teoriprøver til fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Fagskoleutdanning/fagskoler

Fagskoleutdanning er kort, yrkesrettet utdanning som er på nivå over og bygger vanligvis på videregåendeopplæring eller tilsvarende realkompetanse, med varighet på et halvt til to år. Mange fagskoler er offentlige og drives av fylkeskommunene, men det finnes også private fagskoler. Ved de fleste fagskoler tilbys både deltidsstudier og nettbaserte studier for de som ønsker å kombinere utdanning med jobb. Fagskolene er et godt yrkesrettet alternativ til høyskoleutdanninger. Her kan dere lese om tilbudet ved fagskolene på Østlandet.

Korte yrkesrettede kurs og utdanninger

En del av våre veisøkere er hovedsakelig interessert i kortere, yrkesrettede kurs og utdanninger som gir mulighet til å komme rett ut i arbeid. Det er svært mange private aktører som tilby diverse kurs, som f.eks. vekterkurs, kurs i lager og logistikk, regnskapskurs, barnehageassistentkurs, kurs og opplæring til å kjøre drosje, buss eller gravemaskin. Før man begynner på et slikt kurs, er det viktig å utforske først hvor gode jobbmuligheter de gir. Noen kan få tilgang til slike kurs gjennom det lokale NAV kontoret, som vanligvis tilby slike kurs ut ifra de lokale behov i arbeidsmarkedet.

Høyere utdanning

Høyere utdanning bygger på videregående opplæring eller tilsvarende erfaring, og kan tas på universitet eller høgskole. I Norge har vi ulike grader i høyere utdanning: årstudium, bachelorgrad, høyskolekandidat, mastergrad, profesjonsstudium og doktorgrad. Uansett hvilket studie som vurderes er det viktig å skaffe alt tilgjengelig informasjon om hvordan opptak til høyere utdanning fungerer, om opptakskrav, søknadsfrister, andre viktige frister. Alt dette finnes på www.samordnaopptak.no. For informasjon om selve studier, om studieoppbygging, studieplaner, studiets læringsutbytte eller om kortere videre- og etterutdanninger er det best å besøke nettsider til de respektive høyskolene og universitetene.

De som fortsatt har behov for å utforske utdanningsmuligheter for voksne kan enkelt bestille samtale med en profesjonell karriereveileder.