Utvikling av relasjonskompetanse

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Utvikling av relasjonskompetanse er relevant for studenter og lærere i profesjonsutdanninger der relasjonskompetanse er viktig for yrkesutøvelsen, fagpersoner, ledere, administratorer og politiske beslutningstakere. Forfatterne av boken deler av egen yrkeserfaring, empirisk materiale innsamlet over en treårsperiode sammen med teori grunnlag. Dette for å forstå og beskrive kompliserte læreprosesser knyttet til utvikling av profesjonell relasjonskompetanse i studie-og yrkessammenheng.

Navn: Utvikling av relasjonskompetanse – nøkler til forståelse og rom for læring

Utgivelse: 2008/2018, 2. utg.

Forfattere: Anne-Marie Aubert, Inger Marie Bakke

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #utvikling #relasjonskompetanse #forveiledere

Om boken:

Relasjonskompetanse i profesjonelle hjelpende relasjoner innebærer å møte den andre med respekt og anerkjennelse. Fokus på følelser og erfaringer kan bidra til økt innsikt i egne forutsetninger for samhandling, samtidig som evnen til å ta den andres perspektiv utvides. Berørthet som innfallsvinkel til læring, utfordrer tradisjonelle arbeidsmåter i utdanning og yrke. Boken viser hvordan observasjon av relasjoner, veiledning og skriftlighet kan være måter å komme i kontakt med og utforske seg selv og sine egne opplevelser. På grunnlag av empirisk materiale samlet inn over en treårsperiode, får leseren «nøkler» til å forstå kompliserte prosesser knyttet til utvikling av relasjonskompetanse. Gjennom beskrivelsen av «rommene» som læringen foregår i, får hun også innblikk i hvordan det kan legges til rette for slike prosesser.