Står du overfor et valg eller en overgang, og føler deg usikker?

Står du overfor et valg eller en overgang, og føler deg usikker?

Endring i samfunnet innebærer at du som arbeidstaker må regne med å skifte jobb flere ganger enn tidligere generasjoner, og at din kompetanse må oppdateres oftere enn før. Endringstakten og omstillingen i arbeidslivet er høy på grunn av teknologisk utvikling, globalisering og det grønne skiftet. Koronapandemien har også vært med på å framskynde omstillinger på flere områder.

Gjennom livet opplever du mange ulike overganger og valgsituasjoner. Du har nok allerede erfart at valg må tas mange ganger og at overganger stadig skjer. Eksempler på dette kan være fra elev til student, fra utdanning til jobb, fra en jobb til en annen eller fra jobb tilbake til utdanning.  På noen tidspunkt vil det være forventninger om at du skal ta et valg; som utdanning etter ungdomsskolen, studier etter videregående eller at du søker ny jobb ved oppsigelse. På andre tidspunkt i livet vil valgene være mindre påvirket av omgivelsenes forventninger, men det er du selv som føler at du har kommet til et veiskille og ønsker endring. Å ta valg og håndtere endringer er en helt vesentlig del av karriereutviklingen, og som det er viktig at du mestrer.  

Valg kan være både et resultat av en avgjørelse og en prosess. Det betyr at valg noen ganger er en avgrenset hendelse med et konkret resultat. Som for eksempel å ta utdanning for å kunne dekke kompetansekravet for et spesielt yrke. Andre ganger kan det være en mer langsom endringsprosess, som dreier seg mer om hvordan egen livssituasjon vil forandres. Kanskje må du vurdere om det er i en ønskelig retning, og om det passer til dine verdier og det livet du vil leve.   

Gode valg er ofte valg som er reflekterte og informerte. For å få til det er det viktig å utforske situasjonen du står ovenfor. Det å se og forstå hvilke alternativer du har, samt kunne vurdere konsekvensene av de ulike alternativer er noe du bør gjøre. Det handler om å bli kjent med egne strategier og hvilke behov du har i en overgang eller valgsituasjon, og å bruke erfaringer fra tidligere situasjoner som kunnskap for framtidige valg.   

Valg handler også om å erkjenne at usikkerhet og tvil kan være en del av valgprosessen, og at uansett valgstrategi er det ingen som kan forutse framtiden. Klarer du å ha en holdning der du tillater deg å være usikker på framtiden, samtidig som du ser på denne usikkerhet som noe positivt, kan det gi deg en større mulighet til å påvirke og styre din egen framtid. Å kunne endre mening og ha et åpent sinn er to evner som du vil ha stor nytte av, og som du derfor bør oppøve. Resultatet av å kunne være positiv og usikker kan nemlig være at du kan ta valg og handle selv når du ikke er sikker på hva du gjør eller hva framtiden vil bringe deg.   

Fra arbeidsgivere kan du ofte høre at de ønsker seg arbeidstakere som har omstillingsevne og endringsvilje. Hvordan stiller du deg til dette? Hvilken holdning har du til en fremtid i endring?   

Vil du vite mer om dette temaet så kan du lese H.B. Gelatt`s teori om Positive Uncertainty, eller ta kontakt med oss på Karrieresenter Østfold for veiledning