Karriereveiledning

Arbeidsmarkedet er i stadig endring og det stilles krav til at vi fornyer vår kunnskap og våre ferdigheter. Mange av oss vil i løpet av et yrkesliv stå overfor flere karrierevalg. En karriereveiledningssamtale kan bidra til å gjøre deg bevisst på din kompetanse og dine muligheter. Vi fokuserer på å hjelpe deg til å bli klar over hvilke evner og interesser du har og hvilken kompetanse du har, eller kan utvikle, for å nå dine mål i arbeidslivet. Vi ønsker å bistå deg med å ta reflekterte jobb- og utdanningsvalg og kan være en nyttig sparringspartner for deg i denne prosessen.

Ønsker du noen å snakke med om jobb og utdanning? Hos oss kan du:

 • Utforske dine jobb- og utdanningsmuligheter
 • Finne ut hva som motiverer deg og hvilke arbeidsoppgaver du liker og mestrer
 • Lære metoder for å gjøre gjennomtenkte og bevisste karrierevalg
 • Kartlegge din kompetanse og dine interesser
 • Få innspill og informasjon om jobbsøkerprosessen, CV/søknad og jobbintervju

Våre karrieretjenester er gratis og konfidensielle.

Vi tilbyr videoveiledning eller veiledning per telefon dersom du ikke har mulighet til å komme til oss.

Før du kommer på veiledning, ønsker vi at du skal lese gjennom litt praktisk informasjon, hva du kan forvente deg av oss, hva vi forventer av deg som kunde og nyttige ting å tenke på før første samtale.

Jo mer du har forberedt deg til samtalen(e) hos oss, jo bedre får vi utnyttet den tiden vi har sammen.

Praktisk informasjon

Hvordan komme i kontakt med oss
Du kan ta kontakt med oss via karrieresenter@ostfoldfk.no eller på telefon 69 11 75 90.

Hvordan finne frem til oss
Våre lokaler ligger i andre etasje i Kirkegata 69, 1721 Sarpsborg, rett ved torget i byen med inngang bak bygget (rødt mursteinsbygg). Dersom du har timeavtale med oss, kan du bare sette deg ned og vente, så kommer veilederen og henter deg.

Parkeringsmuligheter
Det er mange parkeringsmuligheter i nærheten av våre lokaler. All parkering i sentrum av Sarpsborg er betalingsparkering. De nærmeste parkeringshusene er tilknyttet shoppingsenteret Storbyen.

Kostnader
Vår veiledningstjeneste er gratis.

Nyttig å ha tenkt over

Her er noen punkter vi oppfordrer deg til å tenke over før første veiledningssamtale. Spørsmålene er ment som en hjelp til å sette deg i «veiledningsmodus». Dersom du ønsker at vi i samtalen skal fokusere spesielt på noen av disse problemstillingene, så si ifra. Vi legger ikke opp til en gjennomgang av spørsmålene i veiledningen.

 1. Hva er den viktigste grunnen til at du vil ha karriereveiledning?
 2. Hva ønsker du spesielt å få hjelp til?
 3. Hvordan ser dine ønsker for fremtiden ut?
 4. Hvilke andre muligheter har du tenkt på?
 5. Hva tror du skal til for at du skal kunne oppnå det du ønsker?
 6. Hva er dine største utfordringer i forhold til fremtidig jobb eller utdanningssituasjon slik du ser det?
 7. Hvordan vil du beskrive deg selv som person?
 8. Hva opplever du er viktig for at du skal trives på arbeidsplassen/skolen?
 9. Hva er du spesielt god på?
 10. Hva hindrer deg i å komme videre?

Forventninger

Hva du kan forvente av oss:

 • Vi er en nøytral samarbeidspartner uten forvaltningsansvar og med taushetsplikt. Du kan forvente fortrolig, nøytral, profesjonell karriereveiledning.
 • Du vil ved behov få mulighet til å kartlegge og reflektere over dine ønsker, behov, interesser og forutsetninger samt dine personlige egenskaper og kompetanser.
 • Det finnes mye relevant informasjon om yrker, utdanningsmuligheter og arbeidsgivere på nettet. Vi sitter ikke inne med nøyaktig, detaljert kunnskap og informasjon om alle muligheter, men vårt fokus er å bidra til at du selv kan finne den informasjonen du trenger.
 • Innspill til arbeid med CV, søknad og jobbintervjutrening.
 • Vi bidrar til at du tar gjennomtenkte valg.
 • Vi gir deg støtte og utfordringer. Det er vanlig med arbeidsoppgaver hjemme mellom veiledningene.
 • Vi bruker forskjellig verktøy (bl. a interesseverktøy). Dersom vi vurderer det som hensiktsmessig i veiledningen kan vi bruke utforskningsverktøy/samtaleverktøy.

Hva vi forventer av deg:

Vi forventer at:

 • Du kommer til avtalt tid. Dersom du må avbestille en time, må dette gjøres i god tid slik at andre kunder kan benytte timen.
 • Du er ærlig og direkte i dine samtaler med veilederen.
 • Du er villig til å reflektere over din personlighet, behov, ønsker og arbeidsliv.
 • Du er klar for å undersøke forskjellige muligheter.
 • Du er klar for å ta i betraktning tilbakemeldinger/observasjoner fra veilederen.
 • Du forbereder deg til første time og at du gjør alt mellomarbeid som vi blir enige om.
 • Du sier i fra til veilederen med en gang det er noe som ikke fungerer for deg med veiledningen. Vi vil gjerne få tilbakemelding fra deg- ris eller ros. Etter den siste timen vil du få tilsendt et elektronisk evalueringsskjema.

Karriereveilederens faglighet og selvinnsikt

 1. Karriereveilederen har ansvar for å holde seg faglig oppdatert.
 2. Karriereveilederen skal være bevisst på den makten som ligger i rollen og skal møte den som veiledes med respekt, åpenhet og en anerkjennende holdning.
 3. Karriereveilederen har ansvar for å reflektere over egen praksis alene og sammen med andre.

Karriereveilederens rolle og oppgaver

 1. Karriereveilederen har ansvar for å lede og strukturere samtalen, samt bidra til avklaringer om rollefordeling og samtalens mål.
 2. Karriereveilederen har ansvar for at den som veiledes blir sett, hørt og tatt på alvor, og utfordret til refleksjon, oppdagelse og handling.
 3. Karriereveilederen skal legge til rette for at den som veiledes får utforsket sine behov, interesser, ressurser, muligheter og utfordringer.
 4. Karriereveilederen skal, når samtalen går utenfor eget kompetansefelt, legge til rette for at den som veiledes kan reflektere over om det kan være nyttig å oppsøke andre personer eller profesjoner.

Karriereveilederens forhold til den som veiledes og omverdenen

 1. Karriereveilederen skal oppdatere seg på utdanningsmuligheter og samfunnets kompetansebehov, og formidle hvordan utdannings- og jobbmuligheter kan utforskes.
 2. Karriereveilederens lojalitet ligger hos den som veiledes, og karriereveilederen skal derfor unngå å fremme egne eller andres interesser i veiledningen.
 3. Karriereveilederen har ansvar for bevisst bruk av sosiale medier.

Karriereveilederens taushetsplikt, dokumentasjonspraksis og habilitet

 1. Karriereveilederen har taushetsplikt.
 2. Karriereveilederen har medansvar for å ha en dokumentasjonspraksis som ivaretar den som veiledes med hensyn til personvern.
 3. Karriereveilederen har ansvar for å vurdere sin habilitet, og ved behov drøfte den med leder, kollega eller den som veiledes, avhengig av hva som er nødvendig/mest hensiktsmessig.

Karriereveilederen er forpliktet av disse etiske retningslinjene og skal bruke dem bevisst i veiledningen. I tilfeller der veilederen er i tvil om etiske spørsmål, skal hun eller han drøfte dette med kollega eller leder. Ledelsen har et særlig ansvar for å legge til rette for etisk refleksjon og oppfølging av retningslinjene.

Når du skal velge utdanning eller yrke kan en kartlegging av interesser hjelpe deg med å finne ut hva du har lyst til og er flink til å gjøre. En slik kartlegging kan hjelpe deg til å velge utdanning og yrke.

Karrieresenter Østfold har karriereveiledere som er sertifisert for å bruke ulike typer kartleggingsverktøy i tråd med ledende karriereteorier:

Work Interest Explorer (WIE ) er et profesjonelt nettbasert karriereveiledningsverktøy for utforskning av interesser, basert på RIASEC systemet. Utviklet av arbeidspsykolog Arne Svendsrud og pedagogisk-psykologisk rådgiver Nina Hagerup, Karriereverktøy DA.

SCI-A og SCI-S er samtaleverktøy for kartlegging av yrkesinteresser, personlighetstrekk og yrkesverdier. Utviklet av arbeidspsykolog Arne Svendsrud.

Job Pics er bildeverktøy som illustrerer forskjellige yrker og gir nødvendig bakgrunnsinformasjon om arbeidsoppgavene, krav til utdanning og personlige egenskaper. Utviklet av Arne Svendsrud.